b_250_0_16777215_0_0_images_WGrzesicki_piec1.jpg

      Urząd Miejski w Czchowie przystąpił do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.”- poddziałanie 4.4.3.

Właściciele budynków znajdujących się na listach podstawowych, zakwalifikowani do projektów będą zapraszani do Urzędu w celu podpisania umów.
Umowę o dofinansowanie na wymianę pieca może podpisać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu. W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda współwłaścicieli.
Do podpisania umowy należy przygotować:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością: akt notarialny, postępowanie sądu,  numer księgi wieczystej;
  • Dowód osobisty;
  • Numer rachunku bankowego;
  • W przypadku współwłasności oświadczenie współwłaścicieli (załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji).

Poniżej zamieszczono: wzory umów na poddziałanie 4.4.2 oraz 4.4.3 oraz Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z którego wynikają zasady uczestnictwa w programie oraz wzory załączników do umowy.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pokój nr. 16 pod numerem telefonu: 14-66-21- 724
ZAŁĄCZNIKI:
1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu;
2. Wzór umowy z mieszkańcem poddziałanie 4.4.2;
3. Wzór umowy z mieszkańcem poddziałanie 4.4.3.
4. Klauzula informacyjna