Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXIX/275/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 czerwca 2022 r., poz. 3992)* - zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów (dla nieruchomości stale zamieszkałych):

Od dnia 1 lipca 2022 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 87,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi trzykrotność stawki podstawowej.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 4,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 25,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Burmistrza Czchowa - tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2022 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki, za okres od lipca do grudnia 2022 r.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 479 z późn. zm.).

- Burmistrz Czchowa -

 

 

* http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/3992/