Podstawa prawna: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/1153/

Uchwała Nr XXI/190/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od 01 kwietnia 2021 r.)*

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny)

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Wysokość stawki dla osób którzy nie kompostują bioodpadów (odpady zbierane w sposób selektywny)

26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki

(odpady zbierane w sposób selektywny)

150,00 zł w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów (trzykrotność stawki podstawowej)

450,00 zł za rok

* zgodnie z uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152)

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia, że uchwałą nr XXI/189/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 24 lutego 2021 r., poz.1152) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2021r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonych harmonogramów). Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu takich odpadów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Sposobem na wypełnienie w/w obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach. Nie przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, co bezpośrednio przekłada się na wysokość stawek „opłaty śmieciowej”.

Gmina Czchów informuje, że w miesiącach marzec i kwiecień 2021 r. w godzinach 8:00-15:00 będzie prowadzona akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie Gminy Czchów.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 r. (dot. nieruchomości zamieszkałych). Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta podatkowe, w wysokości zadeklarowanej w deklaracjach składanych do Burmistrza Czchowa.

Indywidualne konta podatnika oraz stawki opłaty za I kwartał 2021 r. pozostają bez zmian.

UWAGA!

  1. W drugim terminie należy wystawiać tylko odpady niesegregowane (zmieszane)* i biodegradowalne, pozostałe odpady nie będą odbierane!
  2. Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
  3. W celu identyfikacji prosimy o oznaczenie numerem domu jednego dowolnego worka lub pojemnika na odpady.
  4. Biuro Obsługi Klienta tel./fax 14/ 68-44-059, www.dimarco.pl

Jak co roku dzieci i młodzież z terenu Gminy Czchów wraz z opiekunami włączyli się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. Tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19. Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej placówki oświatowe z terenu gminy Czchów nie zawiodły i chętnie przystąpiły do udział w tym jakże ważnym przedsięwzięciu - liczba osób objętych kampanią promującą segregacje to 765 osób!

Uczniowie wraz z opiekunami  zbierali śmieci pozostawione zarówno w najbliższym otoczeniu terenów szkolnych, jak i pobliskich lasach oraz terenach przydrożnych. O bezpieczeństwo i komfort „pracy” dzieci i młodzieży zadbała Gmina Czchów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, zapewniając worki na śmieci, rękawiczki oraz organizując odbiór i utylizację zebranych odpadów.

Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2019 roku

  1. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję (do drogi gminnej) do godz. 7.00 w dniu odbioru.

     Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.: