Szanowni Mieszkańcy,

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

    Jednocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

     Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

     Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

     Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

HARMONOGRAM

    Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:  Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    W/w odpady (dot. punktów stacjonarnych) należy dostarczać bezpośrednio w godzinach zamieszczonych w harmonogramie i przekazywać pracownikom firmy obsługującej zbiórkę. Zabrania się składowania odpadów.

Czytaj więcej...    Nauka poprzez zabawę - w ten sposób dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola z terenu gminy Czchów mogły m.in.: dowiedzieć się, czym jest segregacja i jak właściwie sortować odpady oraz jak zadbać o jakość powietrza. Były specjalne zadania dla najmłodszych, a na koniec nagrody i pamiątkowe zdjęcia.

     17 czerwca 2019 r. w sali „kinowej” w Czchowie odbyło się spotkanie w ramach zadania publicznego pt.: „Ekospotkanie – czyli jak dbać o naszą planetę” współfinansowanego ze środków Powiatu Brzeskiego. To kolejne spotkanie edukacyjne dot. ekologii, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,  w którym  mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie wprowadzili dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw. Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów (segregacja odpadów, konkurs plastyczny, itp.), poznały najważniejsze zasady kultury segregacji oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach (dot. II etapu – objazdowego)  zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych.

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez: Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (plik pdf)

Czytaj więcej...     Zgodnie z zapisami art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań i przedłożenia ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1627) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.