Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z licznymi powrotami osób z zagranicy oraz osób uczących się (mieszkających do tej pory poza obrębem gminy np. w internatach, w akademikach, na stancjach, itp.).

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

Czytaj więcej...     Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg. załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

    W związku z wejściem w życie  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie w dniu 30 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Zmianie uległy zasady zbierania odpadów komunalnych oraz wzory deklaracji. Zmienione zostały również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony nr konta na który należy je wpłacać.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

    Jednocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

     Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

     Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

     Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

HARMONOGRAM

    Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:  Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    W/w odpady (dot. punktów stacjonarnych) należy dostarczać bezpośrednio w godzinach zamieszczonych w harmonogramie i przekazywać pracownikom firmy obsługującej zbiórkę. Zabrania się składowania odpadów.

Czytaj więcej...    Nauka poprzez zabawę - w ten sposób dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola z terenu gminy Czchów mogły m.in.: dowiedzieć się, czym jest segregacja i jak właściwie sortować odpady oraz jak zadbać o jakość powietrza. Były specjalne zadania dla najmłodszych, a na koniec nagrody i pamiątkowe zdjęcia.

     17 czerwca 2019 r. w sali „kinowej” w Czchowie odbyło się spotkanie w ramach zadania publicznego pt.: „Ekospotkanie – czyli jak dbać o naszą planetę” współfinansowanego ze środków Powiatu Brzeskiego. To kolejne spotkanie edukacyjne dot. ekologii, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,  w którym  mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie wprowadzili dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw. Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów (segregacja odpadów, konkurs plastyczny, itp.), poznały najważniejsze zasady kultury segregacji oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.