Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są  torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (na postawie art. 40 a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi), powinni uzyskać wpis do Rejestru BDO składając wniosek.

     Obowiązek ten powinni wypełnić w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

     Wszelkie informacje dotyczące rejestru BDO oraz wzór ww. wniosku dostępne są na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

HARMONOGRAM

    Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:  Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    W/w odpady (dot. punktów stacjonarnych) należy dostarczać bezpośrednio w godzinach zamieszczonych w harmonogramie i przekazywać pracownikom firmy obsługującej zbiórkę. Zabrania się składowania odpadów.

Czytaj więcej...    Nauka poprzez zabawę - w ten sposób dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola z terenu gminy Czchów mogły m.in.: dowiedzieć się, czym jest segregacja i jak właściwie sortować odpady oraz jak zadbać o jakość powietrza. Były specjalne zadania dla najmłodszych, a na koniec nagrody i pamiątkowe zdjęcia.

     17 czerwca 2019 r. w sali „kinowej” w Czchowie odbyło się spotkanie w ramach zadania publicznego pt.: „Ekospotkanie – czyli jak dbać o naszą planetę” współfinansowanego ze środków Powiatu Brzeskiego. To kolejne spotkanie edukacyjne dot. ekologii, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,  w którym  mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie wprowadzili dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw. Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów (segregacja odpadów, konkurs plastyczny, itp.), poznały najważniejsze zasady kultury segregacji oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach (dot. II etapu – objazdowego)  zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych.

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez: Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (plik pdf)

Czytaj więcej...     Zgodnie z zapisami art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454 ze zm.) podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obowiązane są do sporządzania rocznych sprawozdań i przedłożenia ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018r. (Dz.U. 2018, poz. 1627) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Harmonogram w wersji pdf

Termin ogólny:

  1. Będzieszyna                    - 1. poniedziałek  m-ca    
  2. Piaski-Drużków               - 1. poniedziałek  m-ca      
  3. Wytrzyszczka                  - 1. poniedziałek  m-ca   
  4. Czchów                          - 1. wtorek  m-ca  i  3. wtorek m-ca
  5. Jurków                           - 1. środa m-ca              
  6. Złota                              - 1. czwartek m-ca              
  7. Biskupice Melsztyńskie    - 1. piątek m-ca                    
  8. Domosławice                  - 1. piątek m-ca           
  9. Tworkowa                       - 2. poniedziałek m-ca 
  10. Tymowa                          - 2. wtorek m-ca             

Daty wywozu:

LpNazwa miejscowościIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1.

Będzieszyna

Piaski-Drużków

Wytrzyszczka

744163152742
2.Czchów2! środa
15
5
19
5
19
2
16
7
21
4
18
2
16
6
20
3
17
1
15
5
19
3
17
3.Jurków26634! sobota5374264
4.Złota377426415375
5.

Biskupice Melsztyńskie

Domosławice

41152! czwartek752642! sobota6
6.Tworkowa14111181310812914

12! wtorek

9
7.Tymowa81212914119131081210

UWAGA!
1.  Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
2.  Biuro Obsługi Klienta tel. fax 14 68-44-059,  www.dimarco.pl

Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się  z konsekwencjami (zmiana opłaty na wyższą, tj. obowiązującą do systemu niesegregowanego).

Przypominamy także o konieczności oznaczania (przynajmniej jednego dowolnego worka z odpadami lub  pojemnika  na odpady) naklejką/opisem z danymi: nazwa miejscowości i numer posesji.

W przypadku braku oznaczenia z numerem posesji, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.