Burmistrz Czchowa przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...     Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych (plik .pdf)

Do pobrania druki deklaracji w PDF:

1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZCHÓW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Czchowie: tel. 146 621 718, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO) :
 • ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 800 z późn. zm.)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnych
 1. Podanie danych jest wymagane przepisami prawa. Podanie części danych jest dobrowolne, w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które podjęto przed wycofaniem zgody.
 2. Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa, w szczególności w instrukcji kancelaryjnej.
 4. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez przepisy prawa.
 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z  późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa - plik .pdf

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...     Z uwagi na powtarzające się sytuacje oddawania przez mieszkańców dużych ilości odpadów budowlanych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, Burmistrz Czchowa informuje, że firma zbierająca odpady komunalne oraz PSZOK nie będą przyjmować tego rodzaju odpadów w ramach ponoszonej opłaty.