Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 23, maj 2019

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,

c) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,

d) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,

e) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,

f) wyrażenia zgody na przyjęcie od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 980 na odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,80 w miejscowości Jurków,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

i) zmiany Uchwały Nr XXXIII/294/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów,

j) uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,

k) uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów za 2018 rok.

6. Informacja o planowanych i zrealizowanych inwestycjach Gminy Czchów z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i oświadczenia.

9. Komunikaty i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Odsłony: 342