Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 21, marzec 2017 Rafał Kopytko

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 . poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r.,
b. zmiany Uchwały Nr XXI/217/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2017 – 2025,
c. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
d. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
e. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
f. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
g. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
h. zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole w Gminie Czchów oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela,
i. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
j. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
k. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Czchów,
l. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów na okres 01.05.2017r. do 30.04.2018r.,
m. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na rok 2017.

4. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie z:

a. realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2016-2018,
b. działalności Ośrodka za 2016 ( sprawozdanie merytoryczno-finansowe).

5. Wolne wnioski i oświadczenia.
6. Komunikaty i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 482