Aby zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

     Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz zmianie do tej uchwały

Uchwała nr 79/2019 PKW z dn. 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego (+ załącznik).

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano, kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. nie dotyczy
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Czchów muszą być mieszkańcami województwa małopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa małopolskiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko do jednej, wybranej komisji wyborczej: OKW nr 1 w Czchowie, OKW nr 2 w Wytrzyszczce, OKW nr 3 w Jurkowie, OKW nr 4 w Złotej, OKW nr 5 w Tymowej, OKW nr 6 w Tworkowej, OKW nr 7 w Domosławicach lub OKW nr 8 w Piaskach-Drużkowie

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej, pod linkiem wskazanym na początku niniejszej informacji.

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 5 sierpnia 2019 r.

WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - plik do pobrania w formacie .doc
WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - plik do pobrania w formacie .pdf

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, pok. 2.
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie.
Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

WZÓR - Zgłoszenie samodzielne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - plik do pobrania w formacie .doc
WZÓR - Zgłoszenie samodzielne kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach - plik do pobrania w formacie .pdf

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach parlamentarnych powołuje Komisarz Wyborczy w Tarnowie do dnia 23 września 2019 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.

Wysokość diet określa UCHWAŁA Nr 6/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Ponadto należy zauważyć, że:

  • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,
  • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.