Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź.zm,) - z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
Sesja ta odbędzie się w dniu 23 września 2022r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2022 roku.
5. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
6. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Czchów w pierwszym półroczu 2022r. i środków pozyskanych na 2022 r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres dwóch lat;
e) zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
f) zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów;
g) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Czchów;
h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czchów na rok szkolny 2022/2023;
i) przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w Gminie Czchów;
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy – podjęcie uchwały.
5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022r.
6. Informacja dotycząca wykonania budżetu w zakresie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za I półrocze 2022r.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm,) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022r.;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów;
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów;
f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych;
g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Czchów uczestniczącym w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów za 2021 rok.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Czchów oraz rekomendacji do powyższych zasobów.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020r. poz. 1378) – zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).