Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2022” otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w 2022 r. pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Dobiegła końca odnowa kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Jak co roku Gmina Czchów w 2022 r. aplikowała o środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do pól. W ramach programu można składać wnioski na modernizację dróg znajdujących się poza obszarem miejskim. W związku z powyższym na terenie Gminy Czchów zostały wyremontowane odcinki 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów zakończyła realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, na które w dniu 18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Czchów a Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 634 257,36 zł.

Koszt pożyczki wynosi 187 545,19 zł

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2021” otrzymała dofinansowanie w kwocie 48 350,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Czytaj więcej...

18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, w kwocie 212 979,49 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 720 275,07 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złota, do której podłączonych zostanie 19 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 4 161,00  m³/rok.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w 2020 roku rozpoczęła realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. W ramach wyżej wymienionego zadania zostały zrealizowane prace polegające na: wykonaniu izolacji między istniejącym i projektowanym fundamentem, demontażu instalacji sanitarnych, przebudowie przyłącza wody, wykonaniem płyty fundamentowej. Powyższe roboty budowlane umożliwią kontynuację dalszych prac, polegających na rozbudowie budynku OSP o część garażową z częścią sanitarną.

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę 2,571 km kanalizacji sanitarnej w msc. Złota, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.