Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w dniu 23.08.2023 roku odbyło się w Jurkowie oficjalne zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz budowlanych przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie, wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 tzw.  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to73 797,01 zł. w tym dofinansowanie 61 000,00.

Ze względów finansowych, przy tego rodzaju zadaniach stowarzyszenia posiadają lepsze warunki inwestowania, dlatego też Burmistrz Czchowa zdecydował o podjęciu w tym temacie współpracy z zarządem OSP w Jurkowie. Zadanie ze względu na budowlę zabytkową wykonała profesjonalna ekipa z uprawnieniami konserwatorskimi pod kierownictwem Pani Doroty Kwiecińskiej - Nosek.

Oddania do użytku dokonano uroczyście w asyście Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Bożego Miłosierdzia w Jurkowie ks. Tadeusza Mroza. Uroczystość zorganizował zarząd OSP w Jurkowie. Poza kolegami ochotnikami była też obecna Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Alicja Mordarska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz liczna grupa mieszkańców z Jurkowa.

Po przedstawieniu krótkiego życiorysu Św. Jana Nepomucena Ksiądz Proboszcz pobłogosławił figurkę oraz poprowadził modlitwę dziękczynną, natomiast Burmistrz Czchowa przedstawił krótką historię obecnego okresu od uznania obiektu za zabytkowy do czasu jego restauracji. Jest to zasługa między innymi Pana Sołtysa Jurkowa, który zainicjował podjęcie remontu kapliczki jak i Rady Miejskiej na czele z Panią Przewodniczącą Alicją Mordarską, która na wniosek Burmistrza Czchowa uznała obiekt za zabytkowy i wpisała go tym samym do rejestru zabytków.

Słowa uznania należą się także kolegom ochotnikom Straży Pożarnej, którzy na wniosek Burmistrza odpowiedzieli pozytywnie i podjęli się współpracy w zakresie wspólnych działań, mimo że nie jest to ich obowiązkiem statutowym.

Swój udział niewątpliwie mają też pracownicy Urzędu z Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, którzy od strony formalnej nadzorowali całe przedsięwzięcie.  Burmistrz Czchowa złożył wszystkim podziękowania i pogratulował mieszkańcom za ich zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i wspólnych działań na rzecz przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w ramach rządowego funduszu Polski Ład to sztandarowa inwestycja gminna w 2023 i 2024 roku. Dokładniej ujmując, to budowa zbiornika wody o pojemności 650 M3 oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody . Wykonany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody.

Podstawowym celem budowy stacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości. W wyniku realizacji budowy użytkownicy otrzymają wodę o podwyższonych parametrach w zakresie twardości, jednocześnie o dobrych walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo bytowe i przeciwpożarowe.Obniżona twardość wody uzdatnionej pozwoli zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju detergentów przez co także zmniejszą się koszty utrzymania gospodarstw domowych.

Efektem tej budowy będzie niezawodność pracy stacji poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. Zgodnie z programem funkcjonalnym inwestycja zapewni także możliwość zwiększenia ilości osób korzystających z sieci wodociągowej, większą niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę pitną, zabezpieczenie odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody oraz likwidację okresowych niedoborów.

Przypomnijmy skąd pochodzą środki finansowe na tę inwestycje. Urząd w 2022 roku aplikował do rządowego funduszu Polski Ład w drugiej edycji programu inwestycji strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kosztorys inwestorski tj. całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 7 061 287 zł.  W ramach postępowania przetargowego wykonawcą zostało wybrane konsorcjum którego liderem jest PBC sp. z o. o.. W dniu 23 maja 2023 roku Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy zawarł umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692 zł 62 gr.  Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie promesy na tę kwotę dofinansowania w wysokości 4 748 480 zł. Pozostała kwota tj. 3 742 212 zł została uzupełniona ze środków pochodzących z Rządowej subwencji na wodociągi, kanalizację.  

Realizacja zadania to zaledwie 18 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym półroczu a oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2024 roku.

Czytaj więcej...

2 czerwca 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych”. Umowa w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pn:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

 Burmistrz Czchowa informuje, że 09.05.2023r. odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”, Zakres Nr 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Czchów

  • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: R3-R4-R5, ST. 77-R9-R10, R9-Pg
    nr 907/2 ( część ul. Kazimierza Wielkiego )
  • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: 117 – L – L2, L – L1 ( część ul. Granice Górne )

Termin wykonania robót: 7 miesięcy od podpisania umowy

Wykonawcą robót jest: EUROGIEŁDA Czchów – Jurków Sp. Z o.o., Jurków 304,
32-860 Czchów,
tel. 14 66 36 246

– kierownik budowy : Robert Jacek Faron, tel. 606 383 384

– inspektor nadzoru: Zbigniew Syrkiewicz, tel. 604 688 335

Inwestor: Gmina Czchów, Rynek 12, 32-860 Czchów , tel. 14 66 21 724

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2022” otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w 2022 r. pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Dobiegła końca odnowa kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Jak co roku Gmina Czchów w 2022 r. aplikowała o środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do pól. W ramach programu można składać wnioski na modernizację dróg znajdujących się poza obszarem miejskim. W związku z powyższym na terenie Gminy Czchów zostały wyremontowane odcinki 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów zakończyła realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, na które w dniu 18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Czchów a Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 634 257,36 zł.

Koszt pożyczki wynosi 187 545,19 zł

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2021” otrzymała dofinansowanie w kwocie 48 350,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Czytaj więcej...

18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, w kwocie 212 979,49 zł.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 720 275,07 zł.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złota, do której podłączonych zostanie 19 gospodarstw domowych, co pozwoli na odprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w ilości 4 161,00  m³/rok.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w 2020 roku rozpoczęła realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. W ramach wyżej wymienionego zadania zostały zrealizowane prace polegające na: wykonaniu izolacji między istniejącym i projektowanym fundamentem, demontażu instalacji sanitarnych, przebudowie przyłącza wody, wykonaniem płyty fundamentowej. Powyższe roboty budowlane umożliwią kontynuację dalszych prac, polegających na rozbudowie budynku OSP o część garażową z częścią sanitarną.

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę 2,571 km kanalizacji sanitarnej w msc. Złota, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jurków, Tymowa, Tworkowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę sieci wodociągowej w msc. Jurków, Tymowa, Tworkowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.