Czytaj więcej...

Przypominamy, że w ramach zadania zostanie wybudowany zbiornik wody czystej o pojemności użytkowej 650 m3 wraz ze stacją uzdatniania wody.  Nowa stacja będzie działać w pełni automatycznie, stan urządzeń będzie monitorowany, a dane będą przesyłane do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie.  Ponadto zadanie przewiduje m.in. przebudowę rurociągów doprowadzających wodę z ujęcia wraz z zasilaniem pomp, przebudowę kanału spustowego z istniejącego zbiornika oraz budowę rurociągu doprowadzającego oraz odprowadzającego wodę z projektowanego zbiornika, budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej, budowę instalacji technologicznej do budynku technologicznego, zagospodarowanie terenu, utwardzenie dojść oraz nasadzenia zieleni ozdobnej.

https://www.czchow.pl/index.php/home/samorzad/2736-rozpoczeto-prace-przy-budowie-zbiornika-wody-czystej

Poniżej zdjęcia z postępu prac.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Rozpoczął się remont kapitalny drogi powiatowej z centrum Czchowa do Iwkowej oraz budowa chodników w kierunku Iwkowej. Remont nawierzchni drogi od skrzyżowania drogi krajowej DK 75 z ul. Szkolną, przez Rynek w Czchowie, Trawniki, Kozieniec, aż do Iwkowej. Budowa chodnika Czchów - Iwkowa, I etap ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku Trawników.
 
Dzięki inwestycji podniesie się bezpieczeństwo mieszkańców, a kierowcom łatwiej się będzie podróżować.
 
Chciałbym zaznaczyć, że ta współpraca ze Starostwem bardzo dobrze się układa już od lat, bo to nie tylko budowa chodników i dróg, ale też i w Złotej i w Tymowej są projekty i przewidujemy, że w następnych latach z różnych źródeł będą te działania realizowane - mówi Marek Chudoba, Burmistrz Czchowa.
 
Wiecej informacji: Link do filmu
Czytaj więcej...

Na wniosek Burmistrza Czchowa w dniu 7 lutego 2024r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura Tarnów odbyło się spotkanie w związku z pismem Gminy Czchów dotyczącym wydania zaleceń konserwatorskich dla zabytku Zamek w Czchowie polegających na rekonstrukcji zespołu zamkowego w Czchowie.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Czchowa – Marek Chudoba, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – Urszula Wrona, Magdalena Matejko i Wojciech Feliks – Projektanci z Pracowni Konserwacji Zabytków „ ARKONA” w Krakowie oraz Agata Kliś -Toton – kierownik WUOZ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie oraz Daniel Zychowski – Inspektor WUOZ , Delegatura Tarnów.

Burmistrz Czchowa przedstawił koncepcję architektoniczną rekonstrukcji zespołu zamkowego na grodzisku w Czchowie opracowaną przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ ARKONA” w Krakowie.

W skład opracowania koncepcyjnego wchodzi:

 1. rozwiązanie zadaszenia i nadbudowy wieży zamkowej,
 2. propozycja rekonstrukcji budynku mieszkalnego zamku na podstawie archiwalnego projektu autorstwa arch. Waldemara Niewaldy z 1999r. i 2001r.,
 3. propozycja rekonstrukcji budynku gospodarczego,
 4. propozycja rekonstrukcji murów obwodowych,
 5. koncepcja aranżacji otoczenia źródła św. Kingi.

Podczas spotkania wspólnie ustalono, że konieczne jest zabezpieczenie baszty przed działaniem czynników zewnętrznych, a koncepcja dotycząca nadbudowy wieży zamkowej oraz jej zadaszenie została poparta przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz wartość historyczną zabytku jakim jest zamek w Czchowie przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie poinformowali uczestników spotkania, że wniosek o zalecenia konserwatorskie zostanie przekazany na radę konserwatorską
WUOZ w Krakowie , która podejmie ostatecznie zalecenia konserwatorskie oraz formę zabezpieczenia zabytku.

O terminie posiedzenia rady konserwatorskiej oraz zaproszenie na udział w jej pracach zostaniemy poinformowani.

 

 

 

Czytaj więcej...

W roku 2023 Gmina Czchów otrzymała kolejną dotację ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wysokość otrzymanej dotacji ze środków Województwa wynosi 97 232,00 zł a wartość całości realizowanych prac wyniosła 263 861,79 zł.

Dzięki temu Gmina Czchów mogła zrealizować modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych w następujących lokalizacjach:

 • w miejscowości Piaski-Drużków „Droga Harcówka Habalina Trąbki” o długości 310 mb
 • w miejscowości Tworkowa „Droga Rożnówka” o długości 290 mb

 Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

 

Czytaj więcej...

Gmina Czchów z udziałem środków Województwa Małopolskiego w 2022 roku   wyremontowała odcinki 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 • w miejscowości Złota - „Droga Nagorze - Niedźwiedza” – 200 mb,
 • w miejscowości Domosławice - „Droga Domosławice – Faliszewice” – 140 mb
 • w miejscowości Wytrzyszczka i Będzieszyna „Droga Folwarczyska – Bryniak” – 250 mb
 • w miejscowości Tymowa - „Droga Czchów - Tymowa” – 220 mb

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udostępnił mapę, na której zaznaczono lokalizacje inwestycji zrealizowanych i rozliczonych w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego.

Poniżej znajduje się link do przedmiotowej mapy obrazującej inwestycje z podziałem na lata:

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze

Bieżąca inwestycja polegająca na modernizacji drogi w miejscowości Piaski-Drużków „Droga Harcówka Habalina Trąbki” oraz w miejscowości Tworkowa „Droga Rożnówka” - realizowana w ramach wspomnianego dofinansowana ukaże się dopiero po jej rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.   

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w dniu 23.08.2023 roku odbyło się w Jurkowie oficjalne zakończenie prac konserwatorsko-restauratorskich oraz budowlanych przy zabytkowej kapliczce św. Jana Nepomucena w Jurkowie, wzniesionej na przełomie XVIII/XIX wieku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 tzw.  "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to73 797,01 zł. w tym dofinansowanie 61 000,00.

Ze względów finansowych, przy tego rodzaju zadaniach stowarzyszenia posiadają lepsze warunki inwestowania, dlatego też Burmistrz Czchowa zdecydował o podjęciu w tym temacie współpracy z zarządem OSP w Jurkowie. Zadanie ze względu na budowlę zabytkową wykonała profesjonalna ekipa z uprawnieniami konserwatorskimi pod kierownictwem Pani Doroty Kwiecińskiej - Nosek.

Oddania do użytku dokonano uroczyście w asyście Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Bożego Miłosierdzia w Jurkowie ks. Tadeusza Mroza. Uroczystość zorganizował zarząd OSP w Jurkowie. Poza kolegami ochotnikami była też obecna Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Alicja Mordarska, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz liczna grupa mieszkańców z Jurkowa.

Po przedstawieniu krótkiego życiorysu Św. Jana Nepomucena Ksiądz Proboszcz pobłogosławił figurkę oraz poprowadził modlitwę dziękczynną, natomiast Burmistrz Czchowa przedstawił krótką historię obecnego okresu od uznania obiektu za zabytkowy do czasu jego restauracji. Jest to zasługa między innymi Pana Sołtysa Jurkowa, który zainicjował podjęcie remontu kapliczki jak i Rady Miejskiej na czele z Panią Przewodniczącą Alicją Mordarską, która na wniosek Burmistrza Czchowa uznała obiekt za zabytkowy i wpisała go tym samym do rejestru zabytków.

Słowa uznania należą się także kolegom ochotnikom Straży Pożarnej, którzy na wniosek Burmistrza odpowiedzieli pozytywnie i podjęli się współpracy w zakresie wspólnych działań, mimo że nie jest to ich obowiązkiem statutowym.

Swój udział niewątpliwie mają też pracownicy Urzędu z Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, którzy od strony formalnej nadzorowali całe przedsięwzięcie.  Burmistrz Czchowa złożył wszystkim podziękowania i pogratulował mieszkańcom za ich zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i wspólnych działań na rzecz przyszłych pokoleń.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Wszystkie złożone wnioski, a w szczególności te które wymagają odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem formalno – prawnym jak i merytorycznym zostały ocenione przez komisje konkursowe pozytywnie i w większości otrzymały dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w ramach rządowego funduszu Polski Ład to sztandarowa inwestycja gminna w 2023 i 2024 roku. Dokładniej ujmując, to budowa zbiornika wody o pojemności 650 M3 oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody . Wykonany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody.

Podstawowym celem budowy stacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości. W wyniku realizacji budowy użytkownicy otrzymają wodę o podwyższonych parametrach w zakresie twardości, jednocześnie o dobrych walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo bytowe i przeciwpożarowe.Obniżona twardość wody uzdatnionej pozwoli zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju detergentów przez co także zmniejszą się koszty utrzymania gospodarstw domowych.

Efektem tej budowy będzie niezawodność pracy stacji poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury sterującej oraz nowych urządzeń technologicznych. Zgodnie z programem funkcjonalnym inwestycja zapewni także możliwość zwiększenia ilości osób korzystających z sieci wodociągowej, większą niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę pitną, zabezpieczenie odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody oraz likwidację okresowych niedoborów.

Przypomnijmy skąd pochodzą środki finansowe na tę inwestycje. Urząd w 2022 roku aplikował do rządowego funduszu Polski Ład w drugiej edycji programu inwestycji strategicznych. Program ten realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kosztorys inwestorski tj. całkowite koszty realizacji inwestycji wyniosły 7 061 287 zł.  W ramach postępowania przetargowego wykonawcą zostało wybrane konsorcjum którego liderem jest PBC sp. z o. o.. W dniu 23 maja 2023 roku Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy zawarł umowę z wykonawcą na realizację zadania. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 485 692 zł 62 gr.  Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie promesy na tę kwotę dofinansowania w wysokości 4 748 480 zł. Pozostała kwota tj. 3 742 212 zł została uzupełniona ze środków pochodzących z Rządowej subwencji na wodociągi, kanalizację.  

Realizacja zadania to zaledwie 18 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpi jeszcze w tym półroczu a oddanie do użytku nastąpi w grudniu 2024 roku.

Czytaj więcej...

2 czerwca 2023 roku Gmina Czchów zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych”. Umowa w imieniu Gminy została podpisana przez Burmistrza Czchowa Marka Chudobę oraz Skarbnik Gminy Monikę Kurzydło.

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w ramach realizacji zadania pn:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”

 Burmistrz Czchowa informuje, że 09.05.2023r. odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”, Zakres Nr 1 – Kanalizacja sanitarna w miejscowości Czchów

 • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: R3-R4-R5, ST. 77-R9-R10, R9-Pg
  nr 907/2 ( część ul. Kazimierza Wielkiego )
 • zadanie obejmuje wykonanie odcinka: 117 – L – L2, L – L1 ( część ul. Granice Górne )

Termin wykonania robót: 7 miesięcy od podpisania umowy

Wykonawcą robót jest: EUROGIEŁDA Czchów – Jurków Sp. Z o.o., Jurków 304,
32-860 Czchów,
tel. 14 66 36 246

– kierownik budowy : Robert Jacek Faron, tel. 606 383 384

– inspektor nadzoru: Zbigniew Syrkiewicz, tel. 604 688 335

Inwestor: Gmina Czchów, Rynek 12, 32-860 Czchów , tel. 14 66 21 724

Gmina Czchów jest Beneficjentem projektu pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców w Gminie Czchów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów i Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tworkowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2022” otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 000,00 zł na kolejny etap realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Tworkowa”. Powyższe zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku o kolejne stanowiska garażowe z zapleczem magazynowym, sanitarnym i pralnią. Wybudowana remiza w latach 1971-1974 nie może pomieścić samochodów i posiadanego sprzętu ratowniczego, stąd inicjatywa rozbudowy remizy.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów w 2022 r. pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz obiektów małej architektury na placu publicznym w msc. Tymowa”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Dobiegła końca odnowa kapliczki św. Jana Nepomucena w Czchowie w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czchowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Jak co roku Gmina Czchów w 2022 r. aplikowała o środki z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania polegające na modernizacji dróg dojazdowych do pól. W ramach programu można składać wnioski na modernizację dróg znajdujących się poza obszarem miejskim. W związku z powyższym na terenie Gminy Czchów zostały wyremontowane odcinki 4 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów zakończyła realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota”, na które w dniu 18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Gminą Czchów a Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 634 257,36 zł.

Koszt pożyczki wynosi 187 545,19 zł