Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609, zm. Dz. U. z 2024r. poz.721)- z w o ł u j ę SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2023 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:

3.a. przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,

3.b. debata nad raportem,

3.c. przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2023r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2023 rok:

4.a. wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2023r.,

4.b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,

4.c. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2023 rok,

4.d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2023 rok,

4.e. dyskusja,

4.f. podjęcie uchwał w sprawie:

4.f.a. zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok,

4.f.b. absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2023 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.a. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

5.b. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2024 rok;

5.c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;

5.d. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie;

5.e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2023;

5.f. zmiany składu osobowego Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie;

5.g. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Czchów;

5.h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów;

5.i. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Czchów;

5.j. planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie.

6. Przedstawienie „Informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023r”.

7. Przedstawienie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów za 2023 rok”

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Komunikaty i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Komisarz Wyborczy w Tarnowie II postanawia:

§ 1. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Czchowie na kadencję 2024 - 2029, na dzień 7 maja 2024 r. o godzinie 12.00.