RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 ”

  1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020.

  1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

  1. Cel konsultacji społecznych

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zaprezentowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 oraz zebranie od zainteresowanych programem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu.

Realizacja konsultacji stanowi jeden z elementów partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne stwarzają możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy rewitalizacji oraz udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyęjecia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 -2020

Burmistrz Czchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Czchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 maja 2017 r do 14 czerwca 2017 roku (włącznie) w formie:

Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów”

  1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

  1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr XXII/229/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. wyznaczyła obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji na terenie Gminy Czchów.
     Celem nadrzędnym opracowania dokumentu pn.: „Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów” jest: rozpoznanie terenu gminy Czchów, dokonanie diagnozy problemów środowiskowych, gospodarczych, społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, oraz technicznych, a następnie zdefiniowanie i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. Określenie granic obszarów zdegradowanych odbywa się we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy tych obszarów. Niniejszy dokument jest punktem wyjścia do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów na lata 2016-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Burmistrz Czchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego .

Na podstawie art. 7 ust.1-3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Czchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów

1. Przedmiot konsultacji społecznych

    Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy konsultacji społecznych

     Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

RAPORT Z DODATKOWYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

1. Przedmiot dodatkowych konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy dodatkowych konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyznaczeniu dodatkowych 7 dni konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.