RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 ”

  1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020.

  1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

  1. Cel konsultacji społecznych

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zaprezentowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 oraz zebranie od zainteresowanych programem rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu.

Realizacja konsultacji stanowi jeden z elementów partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne stwarzają możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy rewitalizacji oraz udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyęjecia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 -2020

Burmistrz Czchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Czchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 maja 2017 r do 14 czerwca 2017 roku (włącznie) w formie:

Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów”

  1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

  1. Uczestnicy konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr XXII/229/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. wyznaczyła obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji na terenie Gminy Czchów.
     Celem nadrzędnym opracowania dokumentu pn.: „Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów” jest: rozpoznanie terenu gminy Czchów, dokonanie diagnozy problemów środowiskowych, gospodarczych, społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, oraz technicznych, a następnie zdefiniowanie i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. Określenie granic obszarów zdegradowanych odbywa się we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy tych obszarów. Niniejszy dokument jest punktem wyjścia do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów na lata 2016-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Burmistrz Czchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego .

Na podstawie art. 7 ust.1-3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Czchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Czchów.

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów

1. Przedmiot konsultacji społecznych

    Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy konsultacji społecznych

     Uczestnikami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

RAPORT Z DODATKOWYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZCHÓW

1. Przedmiot dodatkowych konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy Czchów.

2. Uczestnicy dodatkowych konsultacji społecznych

Uczestnikami przeprowadzonych dodatkowych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy, a także interesariusze obszaru Gminy Czchów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyznaczeniu dodatkowych 7 dni konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej...     Z inicjatywy Burmistrza Czchowa odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano efekty dotychczasowej pracy nad programem rewitalizacji gminy. Trwające od ponad dwóch miesięcy zbieranie danych, analiza zgromadzonych informacji zaowocowało opracowaniem mapy gminy – jej najbardziej zdegradowanych obszarów. Ze względu na specyfikę terenów wiejskich wskazano całe miejscowości jako tereny zdegradowane. W kategoriach społecznych są to: Będzieszyna, Domosławice, Piaski-Drużków oraz Wytrzyszczka, a w funkcjonalno-przestrzennej: Będzieszyna, Piaski-Drużków oraz Tymowa.

     W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Burmistrz Czchowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz terenów przeznaczonych do rewitalizacji.

     Konsultacje odbędą się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 15:30 w sali Kina Baszta, Rynek 12.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)  Burmistrz Czchowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

    W Urzędzie Miejskim w Czchowie  trwają prace nad  "Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2020". Ten strategiczny dokument będzie niezbędny do późniejszych starań o dofinansowanie unijne do inicjatyw inwestycyjnych oraz społecznych realizowanych na wyodrębnionych obszarach gminy.