W skład Urzędu wchodzą:

Referaty:

 •     Referat Społeczno-Organizacyjny (SO)
 •     Referat Budżetowo-Podatkowy (BP)
 •     Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (ITI)
 •     Referat Usług Komunalnych (UK)
 •     Referat Edukacji, Zdrowia i Kultury (EZiK)
 •     Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Samodzielne stanowiska pracy:

 •     Radca prawny
 •     Inspektor ochrony danych (IOD), Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (OIN)
 •     Stanowisko pracy ds. obsługi Rady (RM)

    Referatami kierują kierownicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem wykonywanie zadań przypisanych referatom.

Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierowników referatów należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością referatu zgodnie z wytycznymi Burmistrza, a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej i   powierzonych na mocy porozumienia - zgodnie z wytycznymi Wojewody i Starosty
 • koordynowanie zagadnień dotyczących terminowego i zgodnego z przepisami prawa załatwiania spraw przez pracowników referatów oraz prawidłowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza
 • prawidłowe zorganizowanie pracy referatu, wnioskowanie o ustalenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do referatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wnioskowanie w sprawach awansowania, wyróżniania i karania pracowników oraz udzielania im urlopu wypoczynkowego
 • udział w Sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady
 • dbałość o powierzone referatowi pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie biurowe
 • okresowe informowanie Burmistrza o realizacji zadań
 • nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę
 • opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu
 • współdziałanie z innymi referatami w zakresie zadań realizowanych przez referat, którym kierują

     Referaty dzielą się na stanowiska pracy. Podziału referatów na stanowiska pracy dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrznego. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej. Są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.