Informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowych wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godz. od 08:00 do 11:00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

Czytaj więcej...

Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 ( DK75 ) klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odc. II.

W nawiązaniu do przesłanego pisma, znak: O.Kr.I-1.4110.11.7.2021.24.mp/ps z dnia 23.04.2021r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. II”, Burmistrz Czchowa po raz kolejny wnosi o rzetelne podjęcie działań mających na celu spełnienie wnoszonych postulatów i rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd i lokalną społeczność oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące, zarówno mnie jak i Radę Miejską w Czchowie, która jest reprezentantem woli lokalnej społeczności, pytania dotyczące przebiegu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Głównym problem w prowadzonych przez Państwa pracach projektowych jest brak rzeczywistej współpracy z lokalnymi samorządami, będącymi gospodarzami tego terenu, oraz ignorowanie postulatów i wniosków zgłaszanych przez nie, a które są emanacją woli i dążeń rozwojowych mieszkańców naszych "małych Ojczyzn". W dobie absolutnego poszanowania i uznania rzeczywistej roli mieszkańców w realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na terenie gminy, w całkowitej opozycji stoi Państwa postawa braku jakiejkolwiek woli współpracy i uporczywe, nadmiernie sformalizowane forsowanie jednej, z góry przyjętej, opcji realizacji inwestycji. Odnoszę wrażenie, że większy wkład intelektualny wkładają Państwo w argumentację narzucenia nam pierwotnie wybranego przez projektantów wariantu realizacji inwestycji niż w próbę rozwiązania niezwykle istotnego dla rozwoju całego regionu zagadnienia komunikacyjnego. Przestawiane przez Państwa analizy stanowią zbiór jednostronnie i tendencyjnie zbudowanych wariantów, które nie oddają rzeczywistych społecznych, technicznych i środowiskowych zagadnień warunkujących właściwą metodologię badania i diagnozowania problemu lokalizacji drogi krajowej. Rola mieszkańców, jako czynnika gwarantującego demokratyczny rozwój społeczny, nie może być sprowadzana tylko do wartości liczbowych i danych statystycznych. Kilkunastomiesięczne konsultacje społeczne i techniczne wariantowanie możliwości lokalizacji nowego przebiegu drogi krajowej nr 75, przeprowadzone na terenie zainteresowanych Gmin w ścisłym współdziałaniu władz samorządowych i mieszkańców, wskazały niemal z projektową dokładnością najbardziej pożądany i optymalny wariant budowy tego obiektu budowlanego. W przeprowadzonych analizach strona samorządowa wskazała zarówno pozytywne strony tego rozwiązania jak i zapewniła wsparcie przy jej lokalizacji. Dlatego ze zdziwieniem dowiadujemy się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad "zaproponowała 26 pełnych przebiegów wykonując wiele iteracji", z których żaden z zaproponowanych wariantów przez projektanta, nie przewidywał wariantu "Samorządowego". To dowodzi jak potężna jest wiedza lokalnych samorządów o terenowych, technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych uwarunkowaniach lokalizacyjnych zamierzeń inwestycyjnych planowanych na poziomie inwestycji krajowych. Stąd ze zdumieniem przyjmujemy uporczywie nastawioną postawę Generalnej Dyrekcji na forsowanie jednego, bardzo konfliktogennego społecznie, drogiego w budowie i dającego najgorsze efekty użytkowe rozwiązania oznaczonego jako wariant C.

Gmina Czchów w dalszym ciągu nie uzyskała rzetelnej odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących metodologii i typowania parametrów określających wielkość punktów rankingowych. Z analizy technicznej, jak Państwo piszecie wariant A ( samorządowy ) został najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. Tymczasem nikt z firmy opracowującej analizy, jak również od Państwa, nie wystąpił do tutejszego urzędu w celu zbadania faktycznego stanu wskaźnika zurbanizowania występującego na terenie potencjalnej lokalizacji drogi. Nie dokonano zestawienia i analizy ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego jak również pozwoleń na budowę. Wydane i ostateczne pozwolenia na budowę jasno pokazują, że tereny, które Państwo planujecie przeznaczyć pod budowę drogi krajowej są terenami najbardziej progresywnej akceptacji mieszkańców w zakresie budownictwa kubaturowego w gminie, a co za tym idzie istotnie wpływają na wielkość cen, koniecznych do zakupu tego terenu. To z kolei determinuje wartość odszkodowań, które Skarb Państwa będzie musiał wydatkować na ich wykup i jest istotnie przewyższający kwoty założone w Państwa analizach.

Odnoszę wrażenie, że Państwa ocena strony finansowej inwestycji bierze się również z braku należytej antycypacji możliwości technologicznych branży drogowej. Główny zarzut i brak akceptacji wariantu Samorządowego to problematyka związana w wykonaniem na trasie drogi krajowej nr 75 dwóch tuneli. Budowa tuneli drogowych jeszcze dzisiaj budzi lęk u osób decyzyjnych w Generalnej Dyrekcji. Należy jednak przyjąć, że w ciągu najbliższej dekady ta metoda pokonywania przeszkód terenowych stanie się najbardziej pożądaną, najczęściej stosowaną i najtańszą metodą realizacji dróg. Budowa nowych dróg na terenie całego kraju i w bardzo zróżnicowanym terenie sprawia, że tunele stają się coraz częstszym elementem krajobrazu drogowego w Polsce, a w nieodległym czasie będą wręcz ich pospolitym elementem. Dlatego należy zweryfikować dotychczasowe archaiczne podejście do rozwiązywania problemów inżynierii drogowej i wykorzystać rzetelną wiedzę finansową polegającą na dyskontowaniu kosztów inwestycji w kontekście zmian zachodzących w technologizacji procesu budowlanego. Proponuję zastosować więcej zarządzania strategicznego w podejściu do projektowania tej inwestycji, tym bardziej, że jej realizacja planowana jest w kolejnych dekadach XXI stulecia. Należy więc dokonać takich wyborów, które z uwagi na obecny deficyt wiedzy technicznej czy kierunków rozwoju stosunków społecznych, nie pozwolą w przyszłości zrealizować tą inwestycję wg przyjętego wadliwie przez Państwa wariantu.

Z Państwa pisma wynika sugestia, że analiza wielokryterialna wykonana została metodą AHP, w której preferencje oceniającego opierają się na przyjętej punktacji dla poszczególnych kryteriów. Z analizy wynika, że głównymi kryteriami wybranymi przez państwa są kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Natomiast nie rozumiem, dlaczego w ramach tych kryteriów oceniane jest: powiązanie z siecią dróg, geometria plan, geometria profil, powierzchnie nawierzchni, roboty ziemne, obiekty, itp. a pominięto tak istotne z punktu widzenia użytkowania obiektu parametry jak: koszt przejazdu, komfort podróży, koszt utrzymania drogi czy koszty wypłaty odszkodowań. Według nas, są to bardzo istotne podkategorie, które należało rozpatrywać w ramach wybranych przez Państwa kryteriów, a osiągnięta mediana punktów w modelach z pewnością umiejscowiłaby Samorządowy wariant A jako najlepsze rozwiązanie i dające największe możliwości rozwojowe w dłuższej perspektywie czasowej.

Dlatego wnoszę, o sporządzenia kolejnej porównawczej analizy, przeprowadzonej tą samą metodą AHP, oraz zastąpienie lub ujęcie dodatkowo np.: w kategorii "Ekonomiczne" oprócz kosztów inwestycyjnych również przyszłookresowych kosztów utrzymania drogi, kosztów przejazdu ponoszonych przez jej użytkowników ( uwzględniając min. długość trasy, spadki podłużne i przewyższenia występujące w obu projektowanych wariantach) i związane z tym zanieczyszczenie środowiska oraz kosztów wypłaty odszkodowań. Chcę zwrócić również uwagę, że wskaźniki ENPV i ERR zawierają już w swojej analizie koszty inwestycyjne, dlatego powtórne ujęcie ich w kategorii ekonomiczne powoduje, że tak przeprowadzona analiza nie odzwierciedla stanu faktycznego, a to powoduje niską wiarygodność opracowanej analizy w zestawieniu ze stanem faktycznym planowanego do realizacji zadania.

W celu poprawy technicznej i naukowej wiarygodności Państwa opracowania, a tym samym przekonania mieszkańców Gminy Czchów do dokonanego rankingu i rekomendacji wariantów żądamy powtórnego przygotowania analiz z uwzględnieniem podnoszonych przez nas problemów i wizytę w naszej Gminie celem ich wyjaśnienia i dokonania korekty obecnej konfliktogennej społecznie i wątpliwej finansowo decyzji. Równocześnie apeluję, jako przedstawiciel lokalnej społeczności, o podjęcie konstruktywnego i rzeczowego dialogu z mieszkańcami Gminy. Dotychczasowe pozorowane działania nie tylko nie uwzględniły postulatów mieszkańców lecz zwiększyły poziom nieufności do zbiurokratyzowanych i dalekich od społecznych oczekiwań działań Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dlatego informuję, z pełną odpowiedzialnością i powagą pełnionego urzędu, jako reprezentant lokalnej społeczności oraz wyraziciel woli i troski mieszkańców o Ich bezpieczny i zrównoważony rozwój, że nie dopuszczę do realizacji drogi krajowej wg zaproponowanego przez Państwo wariantu C, który jest nie tylko destrukcyjny społecznie, ale również nie odpowiada standardom i wyzwaniom inżynierii drogowej XXI wieku. Zaproponowany przez Państwa wariant C nowej drogi krajowej nr 75, nie tylko niszczy lokalne więzi społeczne, ale jest nienowoczesnym środkiem rozwiązania problemu drogowego. Pora wyjść, z łatwej i zaszłej metodologii tworzenia drogowych koncepcji lokalizacyjnych i podjąć na nowo to trudne wyzwanie, wspólnie z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz szanując oczekiwania i wyzwania lokalnej społeczności.

 BURMISTRZ
mgr Marek Chudoba

Otrzymują:

1. Adresat.
2. GDDKiA, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
3. JACOBS, ul. Wspólna 47/49, 00- 684 Warszawa.
4. a/a.

Do wiadomości:
1. Pani Józefa Szczurek- Żelazko - poseł na Sejm RP.
2. Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
3. Pan Andrzej Potępa - Starosta Brzeski,
4. Pan Ludomir Handzel – Prezydent Nowego Sącza,
5. Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec,
6. Pan Andrzej Romanek - Wójt Gminy Łososina Dolna,
7. Pan Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa ,
8. Pan Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik,
9. Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana,
10. Pan Tomasz Latocha – Burmistrz Brzeska.

Czytaj więcej...

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom – Województwo Małopolskie zaprasza:

  • obiekty noclegowe
  • obiekty gastronomiczne
  • atrakcje turystyczne
  • informacje turystyczne
  • pozostałe obiekty usługowe

zlokalizowane (prowadzące działalność) w województwie małopolskim, w odległości nie większej niż 15 km od jednej z tras rowerowych sieci VeloMałopolska do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o promocję projektu "Aktywność na tak" wśród osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, w szczególności wśród osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat - zamieszkujących powiat brzeski. 
 
Czytaj więcej...

Nowy „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które eksploatują instalację spalania paliw stałych.

W związku z powyższym informujemy, że w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) działają Ekodoradcy dla biznesu, którzy udzielają przedsiębiorcom najbardziej rzetelnych, bieżących informacji i porad związanych z możliwością uzyskania dofinasowania inwestycji w zakresie finansowania proekologicznych działań. Dane kontaktowe Ekodoradców dla biznesu dostępne są pod linkiem:

https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista .

Ponadto, MCP co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć dla małopolskich przedsiębiorców. W biuletynie znajdują się informacje na temat aktualnych możliwości dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła dla przedsiębiorców. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci.

Majowy biuletyn można znaleźć pod linkiem:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/ekofinansowanie-maj-2021-r

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych osobiście w punkcie zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Głowackiego 51).

Natomiast w pozostałych lokalizacjach do dnia 14.05.2021 r. porady prawne i obywatelskie nadal będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz poza lokalem punktu, w godzinach trwania dyżurów (zgodnie z wykazem dyżurów) [podstawa prawna art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. z 2020 r., poz. 2232)]

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
Prosimy o pomoc w promocji naszych inicjatyw i oddanie głosu na nie. Prosimy zagłosujcie na jeden z naszych projektów w ramach 8. edycji Programu Grantowego  InicJaTyWy. Głosowanie trwa do 16 maja 2021 r.
Poniżej zamieszczamy informację jak należy zagłosować.
Z góry dziękujemy za pomoc.

Jak zagłosować? Wejdź na www.inicjatywy.com.pl, kliknij w „zagłosuj na inicjatywy z powiatu brzeskiego”
Wybierz jeden z naszych projektów:
„Piękno kulturowe i przyrodnicze Ziemi Czchowskiej” lub „Twórczy recykling” i zagłosuj wpisując e-mail, a następnie potwierdź oddanie głosu klikając w link, który otrzymasz na skrzynce mailowej.

Dziękujemy!!!