Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp.Imię i nazwiskoFunkcjaNr telefonu służbowego
1.Bogumiła KubońSołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie609 499 218
2.Dominik KotasPrzewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów669 984 764
3.Wacław MyszkaSołtys Sołectwa Domosławice669 981 929
4.Marek GurgulSołtys Sołectwa Jurków669 983 019
5.Adam Trepa
Sołtys Sołectwa Tymowa663 864 392
6.Krzysztof DrożdżowiczSołtys Sołectwa Złota669 983 013
7.Ryszard GałekSołtys Sołectwa Piaski-Drużków669 981 956
8.Małgorzata Maciaś
Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka607 549 364
9.Krzysztof SzotSołtys Sołectwa Będzieszyna669 213 271
10.Lesław Wrona
Sołtys Sołectwa Tworkowa693 571 817