Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie: mgr Alicja MORDARSKA

Dyżur przewodniczącego w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 15:00, oraz dodatkowo, po telefonicznym umówieniu (tel. 501 698 539 ), w każdy poniedziałek (lub kolejny dzień roboczy, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy).

Wiceprzewodniczący: Małgorzata CZECH, Kazimierz KURZYDŁO

Skład osobowy:

1. Małgorzata Czech    
2. Marek Gurgul    
3. Zbigniew Jakóbczyk    
4. Jerzy Kornaś    
5. Dominik Kotas    
6. Paweł Kozdrój    
7. Kazimierz Kurzydło
8. Beata Marchut    
9. Alicja Mordarska   
10. Władysław Osada    
11. Andrzej Rozciecha    
12. Bernadeta Salamon    
13. Stanisław Sapała    
14. Stefan Sowa    
15. Lesław Wrona

 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Czchowie:

1) Komisja Rewizyjna:

a) Zbigniew Jakóbczyk
b) Dominik Kotas
c) Andrzej Rozciecha
d) Bernadeta Salamon - Przewodniczący
e) Stanisław Sapała

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

a) Paweł Kozdrój - Przewodniczący
b) Władysław Osada
c) Jerzy Kornaś

3) Komisja Gospodarcza i Finansów:

a) Zbigniew Jakóbczyk
b) Kazimierz Kurzydło
c) Władysław Osada
d) Andrzej Rozciecha
e) Bernadeta Salamon
f) Stanisław Sapała - Przewodniczący
g) Stefan Sowa

4) Komisja do Spraw Publicznych:

a) Małgorzata Czech - Przewodniczący
b) Marek Gurgul
c) Jerzy Kornaś
d) Dominik Kotas
e) Paweł Kozdrój
f) Beata Marchut
g) Alicja Mordarska
h) Lesław Wrona

 Do zadań Komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwal Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazach komisji przez Radę i Burmistrza Czchowa.

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

1) Komisja Rewizyjna – działa w zakresie spraw określonych w art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – działa w zakresie spraw określonych w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

3) Komisja Gospodarcza i Finansów:

a) sprawy związane z gospodarką finansową gminy, w tym kwestie związane z realizacją budżetu gminy, poboru podatków i opłat oraz ustalaniem należności za usługi komunalne,
b) sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji od strony finansowej, w tym kwestii funduszy pozabudżetowych,
c) sprawy związane z przygotowywaniem i realizacją inwestycji od strony technicznej,
d) sprawy dotyczące polityki wobec podmiotów gospodarczych,
e) sprawy związane z promocją gospodarczą gminy (planistyka, studia i strategie rozwoju),
f) sprawy związane z gospodarką przestrzenną,
g) sprawy dotyczące ochrony przyrody i środowiska,
h) sprawy związane z prawidłową gospodarką mieniem komunalnym gminy,
i) sprawy dotyczące rolnictwa, zadrzewień i zieleni gminnej,
j) sprawy dotyczące gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami,
k) sprawy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych,
l) sprawy związane z targowiskami.

4) Komisja do Spraw Publicznych:

a) sprawy związane z funkcjonowaniem systemu oświaty,
b) sprawy związane z kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
c) sprawy związane z utrzymaniem infrastruktury szkolnej, sportowej i społecznej,
d) sprawy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków,
e) sprawy związane z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
f) sprawy związane z gospodarką mieszkaniową,
g) sprawy związane z polityką zdrowotną i polityką prorodzinną,
h) sprawy dotyczące promocji kulturalnej gminy,
i) sprawy dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym działalności OSP i sprawy pożarnictwa,
j) sprawy dotyczące sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz zwalczanie ich skutków,
k) sprawy związane ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.