Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie: Paweł PAJOR

Wiceprzewodniczący: Mirosław NIEĆ, Kazimierz KURZYDŁO

Skład osobowy:

 1. Marta Ewa FIOR-BUGAŃSKA
 2. Marek Jan GURGUL
 3. Zbigniew JAKÓBCZYK
 4. Jerzy Kazimierz JANKOWSKI
 5. Dominik Jan KOTAS
 6. Kazimierz KURZYDŁO
 7. Mirosław Adam NIEĆ
 8. Paweł PACHOTA
 9. Paweł Krzysztof PAJOR
 10. Bernadeta Maria SALAMON
 11. Stanisław SAPAŁA
 12. Adam Jan TREPA
 13. Elżbieta TROJANOWSKA
 14. Lesław WRONA
 15. Piotr Wojciech WRONA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie przyjmuje w sprawie skarg i wnioskow w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 15:00, oraz dodatkowo, po telefonicznym umówieniu (tel. 530 140 035 ), w każdy poniedzialek (lub kolejny dzień roboczy, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w godzinach 16:00 - 16:30)

Składy Komisji Rady Miejskiej w Czchowie:

1. Komisja Rewizyjna:

1) Salamon Bernadeta - Przewodniczący Komisji,

2) Jakóbczyk Zbigniew,

3) Sapała Stanisław,

4) Trepa Adam Jan,

5) Wrona Lesław.


2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Jankowski Jerzy Kazimierz - Przewodniczący Komisji,

2) Pachota Paweł,

3) Wrona Piotr Wojciech.


3. Komisja Gospodarcza i Finansów:

1) Sapała Stanisław - Przewodniczący Komisji,

2) Jankowski Jerzy Kazimierz,

3) Kurzydło Kazimierz,

4) Salamon Bernadeta,

5) Jakóbczyk Zbigniew,

6) Trojanowska Elżbieta,

7) Wrona Piotr Wojciech.


4. Komisja do Spraw Publicznych:

1) Trepa Adam Jan - Przewodniczący Komisji,

2) Gurgul Marek Jan,

3) Kotas Dominik Jan,

4) Nieć Mirosław Adam,

5) Pachota Paweł,

6) Pajor Paweł Krzysztof,

7) Fior-Bugańska Marta Ewa,

8) Wrona Lesław.

 


 Do zadań Komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwal Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazach komisji przez Radę i Burmistrza Czchowa.

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

1) Komisja Rewizyjna – działa w zakresie spraw określonych w art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – działa w zakresie spraw określonych w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

3) Komisja Gospodarcza i Finansów:

a) sprawy związane z gospodarką finansową gminy, w tym kwestie związane z realizacją budżetu gminy, poboru podatków i opłat oraz ustalaniem należności za usługi komunalne,
b) sprawy związane z planowaniem i realizacją inwestycji od strony finansowej, w tym kwestii funduszy pozabudżetowych,
c) sprawy związane z przygotowywaniem i realizacją inwestycji od strony technicznej,
d) sprawy dotyczące polityki wobec podmiotów gospodarczych,
e) sprawy związane z promocją gospodarczą gminy (planistyka, studia i strategie rozwoju),
f) sprawy związane z gospodarką przestrzenną,
g) sprawy dotyczące ochrony przyrody i środowiska,
h) sprawy związane z prawidłową gospodarką mieniem komunalnym gminy,
i) sprawy dotyczące rolnictwa, zadrzewień i zieleni gminnej,
j) sprawy dotyczące gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami,
k) sprawy związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych,
l) sprawy związane z targowiskami.

4) Komisja do Spraw Publicznych:

a) sprawy związane z funkcjonowaniem systemu oświaty,
b) sprawy związane z kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
c) sprawy związane z utrzymaniem infrastruktury szkolnej, sportowej i społecznej,
d) sprawy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków,
e) sprawy związane z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
f) sprawy związane z gospodarką mieszkaniową,
g) sprawy związane z polityką zdrowotną i polityką prorodzinną,
h) sprawy dotyczące promocji kulturalnej gminy,
i) sprawy dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym działalności OSP i sprawy pożarnictwa,
j) sprawy dotyczące sytuacji kryzysowych, w tym przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz zwalczanie ich skutków,
k) sprawy związane ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.