Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość.

Czytaj więcej...

Organizacja pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego – w poszczególnych izbach adwokackich w całym kraju to efekt prac Naczelnej Rady Adwokackiej, która obradowała na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym 24 lutego 2022 r.

Dziekani poszczególnych okręgowych rad adwokackich wyznaczają koordynatorów do spraw utworzenia i organizacji programu pomocowego dla osób potrzebujących pomocy prawnej w związku z sytuacją na Ukrainie.

Więcej na stronie https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/

Zmiana dotyczy terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383) wprowadziła następujące zmiany:

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336), gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r., poz. 558);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 

Czytaj więcej...

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował ulotkę na temat bezpieczeństwa w sieci -  w wersji polskiej i ukraińskiej.

Ulotka w formie pliku pdf do pobrania tutaj.

Czytaj więcej...

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”. Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy kolejny materiał wideo, tym razem dotyczy pomocy dla uchodźców.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim. Zachęcamy do publikacji tych materiałów na Państwa stronach oraz do przesłania informacji Państwa partnerom.

Wspólnie zadbajmy o rynek pracy w Małopolsce.   

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji przekazanych na spotkaniu organizowanym przez Starostę Brzeskiego odbywającym się w dniu 28.03.2022 r., w którym udział wziął Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku, Pan Andrzej Mleczko, przesyłamy informacje istotne dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców planujących ich zatrudnienie:

Szanowni Państwo,

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w celu wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy nawiązał współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Zgłaszają się organizacje pozarządowe i lokalne samorządy z różnych krajów europejskich, które chciałyby zapewnić uchodźcom zakwaterowanie oraz udzielić wsparcia w znalezieniu pracy i nauce języka danego kraju. Organizacje te zapewniają transport autobusem do miejsca relokacji, pobyt w zależności od organizacji kraju docelowego w domach prywatnych, indywidualnych mieszkaniach, pomoc we wszystkich formalnościach i w znalezieniu pracy.

W środę, 30 marca 2022 r. w godz. 9.00 - 14.00 pracownicy ZUS będą pomagać osobom z Ukrainy założyć profil na platformie ZUS i złożyć wniosek o świadczenie 500+. Dyżur odbędzie się w Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej EFEZ przy ul. Ks. Franciszka Koleboka 3.

Wymagane jest posiadanie numeru PESEL i rachunku bankowego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Czytaj więcej...

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby, które zapewnią schronienie uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wysokość świadczenia pieniężnego wyniesie 40 zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł miesięcznie.

We wtorek, 22 marca o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie będzie możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia wymaganego w procesie rejestracji i przyznawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku przekazuje w załączeniu:

  • ulotkę z informacją dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzetami towarzyszącymi,
  • wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania ze zwierzetami towarzyszącymi podróżnym
  • oraz wniosek o pozwolenie na przemieszczenie o charakterze niehandlowym lub tranzyt zwierząt.

Do pobrania:

Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku
Lek. wet. Bożena Urbaniec