Czytaj więcej...

7 maja 2024 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czchowie, która zainaugurowała nową kadencje samorządu gminnego na lata 2024-2029.

Wśród zgromadzonych gości byli: Józefa Szczurek-Żelazko - Poseł na Sejm RP, Jarosław Gurgul - Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego,  Adam Garbacz - radny powiatowy, Roman Olchawa - Wójt, a następnie Burmistrz Czchowa w latach 1990-2002 oraz sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Czytaj więcej...

Na dniach wystartuje decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty.

Jest z czego wybierać

Zagłosować można na projekty mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na znaczenie historii i tradycji narodowej, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy polegające na zakupie defibrylatorów AED. Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajdziemy także projekty, których celem jest organizacja spotkań integracyjno-twórczych, spotkań dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, czy seniorów. Dużą część stanowią działania sportowe, kulturowe i zdrowotne. O głosy powalczą aż 232 zadania: 42 ogólnowojewódzkie i 190 regionalnych.

Burmistrz Czchowa, działając w imieniu Gminy Czchów, podpisał ze Starostą Brzeskim Andrzejem Potępą list intencyjny dotyczący współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja i wyposażenie Oddziału Urologicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa obejmuje prace modernizacyjne, dostosowujące do obowiązujących przepisów prawnych oraz zwiększające wymagania sanitarne i epidemiologiczne. Zwiększona zostanie liczba węzłów sanitarnych, zamontowane zostaną sufity podwieszane, odbojoporęcze oraz udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i aparatura medyczna. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort hospitalizowanych pacjentów oraz warunki pracy personelu Oddziału Urologicznego SPZOZ w Brzesku, a także znacząco wpłynie na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych i pozwoli na dalsze poszerzanie możliwości diagnostyczno-leczniczych. Szacunkowy koszt zadania wynosi 3 miliony złotych.

 porozumienie 2porozumienie

Czytaj więcej...

Rozpoczęto prace budowlane przy inwestycji pn.: „Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów, gm. Czchów, na realizację której Gmina Czchów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 748 480,00 zł przy całkowitej wartości  umowy  8 485 692,62 zł.

Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na którą Wykonawca uzyskał już niezbędne pozwolenia budowlane, tak aby można było przystąpić do prac.

Czytaj więcej...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa, Urząd Miejski w Czchowie – Referat Usług Komunalnych przeprowadził w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r. przedmiotowe konsultacje.

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Czytaj więcej...

Zbliża się czas odrodzenia, czas Świąt Wielkanocnych, czas nadziei i zwycięstwa miłości. Zwycięstwa dobra nad złem i życia nad śmiercią. Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei nad lękiem, czas otuchy, czas odradzania się i wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka. Czas szczególnej życzliwości i dzielenia się dobrymi myślami.

Życzę Państwu pogodnych, radosnych i rodzinnych oraz pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.
Niech dadzą nam siłę na pokonywanie trudności i pozwolą patrzeć z ufnością w przyszłość.

Burmistrz Czchowa
Marek Chudoba

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w ogłoszonym naborze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczącym udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, Gmina Czchów otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000, 00 zł.

Całkowity koszt projektu  szacowany jest na około 50 000 zł. Przekazane środki dotacji z Województwa Małopolskiego, jak i środki własne, pozwolą na zaopatrzenie w kompostowniki około 204 gospodarstw domowych z terenu Gminy Czchów.

Niebawem zostaną przedstawione Państwu wytyczne, określające zasady przekazania mieszkańcom kompostowników.

Czytaj więcej...

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!


Alicja Anna Mordarska

Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z radnymi

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie - dzień 29 marca 2024 r. jest dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r.

W związku z powyższym w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny, za wyjątkiem dyżuru pełnionego dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Czchowie i wyborach Burmistrza Czchowa, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., kończą 60 lat i chcą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Przed wizytą w tej sprawie w ww. dniu prosimy o telefon na numer 669 953 444.

Za wszelkie utrudnienia PRZEPRASZAMY!

Czytaj więcej...

W ubiegłym tygodniu w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Czchowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę czchowskiego samorządu za lata 2018-2024.

Na zaproszenie Burmistrza Czchowa - Pana Marka Chudoby oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czchowie – Pani Alicji Mordarskiej, przybyli: radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek gminnych, przewodniczące KGW, prezesi OSP oraz kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Informacja Burmistrza Czchowa dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w porównaniu z innymi, okolicznymi gminami.

Do pobrania (plik pdf): zestawienie

Czytaj więcej...

Dzięki środkom z budżetu państwa w ramach „Polskiego Ładu” oraz  dofinansowaniu z budżetu gminy Czchów wykonano pełną modernizację obiektu po dawnej restauracji w Rynku w Czchowie oraz zakupiono pełne wyposażenie sprzętowe pod kątem działalności przetwórczo-gastronomicznej.

Idea zagospodarowania tego budynku i utworzenia w nim Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych w Czchowie towarzyszyła władzom gminy Czchów już od 2018 roku. Wtedy to podejmowano pierwsze próby pozyskania środków finansowych na to zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Niestety zły stan techniczny budynku, konieczność wykonania całościowego remontu, znacząco przekraczały dostępne środki w ramach LGD. Dopiero nabory w ramach rządowego programu pozwoliły na wykonanie niezbędnych prac, wyposażenie obiektu w liczne sprzęty gastronomiczne i produkcyjne.

Usługami realizowanymi w inkubatorze będą: wynajem linii produkcyjnej do produkcji soków (owocowe, warzywne, mętnych wyciskanych na prasie), do produkcji dżemów, konfitur, sosów, przecierów (przetwory warzywne, sałatki, warzywa w zalewach, pasty), do produkcji mącznej (piekarsko-ciastkarska, pieczywa specjalne) lub wynajem wybranych urządzeń. Będzie możliwość dostarczenia własnych surowców, które zostaną przetworzone przez pracownika inkubatora w zakresie posiadanych linii produkcyjnych. Inkubator będzie służył mieszkańcom gminy, a przede wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z gminy Czchów, jako miejsce do wytwarzania lokalnych produktów, z opcją dalszej sprzedaży.Czytaj więcej...

W środę 20 marca br. dokonano uruchomienia inkubatora, który już od piątku, w ramach dni otwartych, będzie miejscem sprzedaży rękodzielnictwa oraz przysmaków świątecznych, przygotowanych przez KGW z terenu gminy Czchów. Symbolicznego przecięcia wstęgi  dokonali: Alicja Mordarska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czchowie, Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Czchów.

Czytaj więcej...

20 marca 2024 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czchowie w kadencji 2018-2024.

Ze względu na zmiany ustawodawcze - wydłużenie kadencji samorządu do 5 lat, a później polityczna decyzja o kolejnym wydłużeniu kadencji samorządów o pół roku, mieliśmy do czynienia z najdłuższą kadencją w historii samorządu lokalnego po 1990 roku.

III Małopolski Dzień dla Klimatu

Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Burmistrz Czchowa Marek Chudoba zapraszają 25 i 26 marca 2024r. na stoisko podczas Dni Otwartych Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych.
W zamian za 10 szt. zużytych baterii lub 5 szt. zużytych żarówek będzie można otrzymać 1 szt. sadzonki drzewa lub krzewu owocowego.

Równocześnie w dniu 26 marca 2024r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko wystawi swoje stoisko edukacyjne na którym również będą rozdawane sadzonki drzew leśnych.

Małopolski Dzień dla klimatu jest kampanią informacyjno-edukacyjną obejmującą całe województwo małopolskie. Celem kampanii jest podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat klimatu jak i środowiska oraz promowanie sadzenia drzew i krzewów.

belka informacyjna

III małopolski dzień dla klimatu

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki  finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Czytaj więcej...

Z okazji Dnia Sołtysa chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia!
Pełnicie Państwo bardzo ważną rolę w naszych lokalnych społecznościach - Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, a podejmowane wysiłki sprawiają, że nasze wspólnoty stają się coraz lepszymi miejscami do życia.
Życzę Wam satysfakcji z każdego osiągnięcia, zdrowia i siły do pokonywania trudności oraz wsparcia i uznania ze strony mieszkańców.
Niech Wasze działania owocują pozytywnymi zmianami i budują więź społeczną.
Dziękuję za Waszą oddaną służbę i życzę sukcesów we wszystkich Waszych przedsięwzięciach.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Sołtysa!

Z wyrazami szacunku
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

fot. pixabay.com