Czytaj więcej...

W związku ze zgłoszoną przez KDW Brzesko awarią w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, nastąpiło opóźnienie w dostawach węgla we frakcji "orzech". Kwalifikowany Dostawca Węgla w Brzesku to podmiot, który odpowiada za terminowe dostawy węgla do gminy Czchów.

W zaistniałej sytuacji dostawę węgla „orzech” zaplanowano na 12 grudnia 2022 roku, do odbioru przez mieszkańców od 13 grudnia - we wszystkich trzech składach na terenie gminy Czchów. Od piątku dostępny będzie do odbioru węgiel we frakcji „kostka”.

Czytaj więcej...

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w ilości do 1,5 tony w cenie 2 000,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane do 9 grudnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 (parter), listownie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - usługa "wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Czytaj więcej...

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236) Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów przystąpi do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy. Dystrybucja odbywać się będzie we współpracy z funkcjonującymi na terenie gminy podmiotami handlującymi węglem.

Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto za tonę (bez uwzględnienia ew. kosztów transportu). Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej...

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Czchowa zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Czchów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie Czchów na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Czchowie osobiście (Biuro Obsługi Klienta) – poprzez wrzucenie wypełnionego druku do urny lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 17 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. ,poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”, zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

„Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłości.”
Z. Kucówna

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, PRZYJACIELE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Nauczycieli i Pracowników Oświaty, składam Życzenia Zdrowia, Satysfakcji z pracy zawodowej, Pomyślności w życiu osobistym oraz Uznania w ocenie Waszej pracy przez Ludzi i środowisko na rzecz, którego pracujecie.

Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 10 października 2022 roku w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Doświadczenia ostatnich lat pokazały nam jak ważne jest dbanie o zdrowie, podejmowanie działań profilaktycznych. Władze Gminy Czchów, odpowiadając na zagrożenie jakie niesie pora jesienno-zimowa, postanowiły uruchomić bezpłatne szczepienie profilaktyczne przeciw grypie dla pełnoletnich mieszkańców gminy. Uchwałą Nr XXXI/299/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w Gminie Czchów Rada Miejska w Czchowie określiła zasady bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Czchów powyżej 18-stego roku życia.

Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje: 

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”.
2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 
2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 
3. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentami i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 

§ 2.

 Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2022 r. środki finansowe w łącznej kwocie 24.000,00 zł. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2022  
Burmistrza Czchowa  
z dnia 12 września 2022 r. 


Ogłoszenie 

Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022- ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2022 roku w zakresie  ochrony i promocji zdrowia. 
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 
1. Przewiduje się wspieranie realizacji następujących zadań: 
1) podejmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Czchów,
2) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na rzecz poprawy stanu zdrowia wśród mieszkańców Gminy Czchów,
3) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
4) prowadzenie akcji krwiodawstwa,
5) edukacja prozdrowotna – działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
6) upowszechnianie i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.
2. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę uwzględniając dowolny zakres działań.
3. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania. 
4.Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać, wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zdań powinny być realizowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym uczestnicy zadań winni mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewnioną przestrzeń do zachowania odpowiedniego dystansu. Wszelkie wymogi sanitarne winne być zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań . 
1.  W 2021 roku nie finansowano zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadania związane z ochroną zdrowia były realizowane z programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
2. Na realizację zadań wskazanych w konkursie Gmina Czchów przeznacza w 2022 roku kwotę 24.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji .
1.  Organizacja pozarządowa lub podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe Gminy są zobligowane wykazać w składanej ofercie udział finansowy środków własnych lub środków finansowych z innych źródeł, a także wkład osobowy , stanowiące co najmniej 5% wartości oferty dla każdego rodzaju wkładu.
2.Wkład rzeczowy nie jest obligatoryjny, jednak jego wykazanie brane jest pod uwagę podczas oceny oferty i ma wpływ na ogólną ocenę stanowiącą podstawę do rozstrzygnięcia konkursu. 
3. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 
6. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 
1) być wpisani do właściwego rejestru sądowego lub do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub posiadać upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej zdolność prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania, 
2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 
IV. Termin i warunki realizacji zadania. 
1. Zadanie winno być wykonane w 2022 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 10 grudnia 2022 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 
3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 
4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają zgody Burmistrza Czchowa oraz podpisania aneksu do umowy. 
V. Termin i warunki składania ofert. 
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261).
2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2022 r, do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać ofertę na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku" . 
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.
6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania,
2) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) kopię aktualnego statutu, regulaminu lub równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu),
4) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego,
7. Załączniki, o których mowa w ust.6 muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, każda strona załącznika musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem daty i formułą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta – jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być czytelnie podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 
1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa.
2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty tj.: 
1)  czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,
2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 
3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie, 
4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, 
5) czy oferta jest czytelna, 
6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,
7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,
8) czy zapewniono minimalny wkład:
a) finansowy w wysokości co najmniej 5% wartości oferty,
b) osobowy w wysokości co najmniej 5% wartości oferty.
3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty w terminie do 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.
4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 
1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę:
a) innowacyjność i atrakcyjność form realizacji zadania – 0-5 pkt,
b) objęcie zadaniem jak największej liczy odbiorców – 0-5 pkt,
c) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych zadań – 0-5 pkt,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania:
a) przejrzystość i prawidłowość kalkulacji kosztów 0-5 pkt,
b) dokładny, realny kosztorys adekwatny do planowanych w harmonogramie działań 0-5
pkt,
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób:
a) kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie – 0-5 pkt,
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
powyżej 5% oferty:
a ) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości do 10 % wartości oferty
– 5 pkt,
b) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości powyżej 10% wartości
oferty – 10 pkt,
5) wkład rzeczowy:
a ) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości do 10 % wartości oferty – 2 pkt,
b) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 10% wartości oferty – 4 pkt,
6) wniesienie wkładu osobowego, w tym praca społeczna członków bądź wolontariuszy
w wysokości powyżej 5% oferty:
a ) wniesienie wkładu osobowego w wysokości do 10 % wartości oferty –2 kt,
b) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 10% wartości oferty – 4 pkt,
7) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich:
a) rzetelność i terminowość wykonania zadania – 0-5 pkt.,
b) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-5 pkt.
5.Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% maksymalnej liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej maksymalnej liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.
6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 
7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 roku.
8.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 
VII. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest finansowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.
7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.
8.Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów będą przetwarzane przez Gminę Czchów – Administratora danych osobowych z siedzibą w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
9.Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Wnioskodawcę do kontaktu ze Zleceniodawcą wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
10.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
11. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Pana Marka Zabrzańskiego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Czchowie: tel.146621726.

Czytaj więcej...

W najbliższą niedzielę, 4 września 2022 r. o godz. 15:00, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czchów. Zawody poprzedzone zostaną uroczystością Gminnego Dnia Strażaka, w czasie której świętowane będzie m.in. pozyskanie w okresie ostatnich kilku lat kolejnych, nowszych pojazdów przez jednostki OSP Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy o dodatku węglowym, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Do tej pory takie rozporządzenie nie zostało wydane, zatem nie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie dodatku. Gdy tylko wzór wniosku zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw poinformujemy o możliwości składania wniosków.

Treść ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością pragnę Państwa poinformować o ogłoszeniu konkursu na najlepsze oferty i produkty turystyczne naszego regionu pod nazwą „Turystyczne Skarby Małopolski”.

Konkurs organizowany jest już po raz czwarty przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce gmin, miejscowości, obiektów, atrakcji, wydarzeń i inicjatyw turystycznych.

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje: