Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r.

Do pobrania (pilk pdf): tekst obwieszczenia

Czchów, dnia 17.11.2023 r.

Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

20 października 2023 roku na konwencie wójtów i burmistrzów Powiatu Brzeskiego, poprzez konsensus wszystkich reprezentantów gmin i powiatu, zapadła decyzja o sposobie podziału środków na „Budowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego”, a dofinansowanych w ramach „Polskiego Ładu”. 

Czytaj więcej...

Od kilku lat największym wyzwaniem w zakresie powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy Czchów była modernizacja drogi powiatowej łączącej gminę Czchów z gminą Iwkowa.

W ramach porozumienia miedzy gminą i powiatem, przy wspólnym finansowaniu obu samorządów, już kilka lat temu opracowano pełną dokumentację na przebudowę drogi, wraz z wykonaniem chodnika na długości ok. 1,5 km. Powiat Brzeski, jako administrator drogi, czterokrotnie wnioskował o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w ramach rządowych programów drogowych, lecz te działania nie przynosiły efektów.

Zgodnie z zapisami art. 37 f ustawy Kodeks Wyborczy Urząd Miejski w Czchowie, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, jest zobowiązany do zorganizowania gminnego transportu publicznego do lokali wyborczych w miejscowościach, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna. W oparciu o analizę rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników obowiązek organizacji transportu dotyczy miejscowości: Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice oraz Piaski-Drużków. W każdej z tych miejscowości bus dowożący oraz odwożący wyborów będzie miał dwa kursy.

Czytaj więcej...

Wobec pojawiających się w ostatnim okresie w przestrzeni lokalnych, prywatnych mediów społecznościowych nieprawdziwych, niepełnych oraz niesprawdzonych danych z pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie i podległych gminie jednostek - zwracam się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców o nieprzyjmowanie do świadomości faktów niepotwierdzonych przez Urząd Miejski w Czchowie.

Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Lasów Mienia miejscowości Czchów.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 29.08.2023 r. do odwołania.

Zabrania się samowolnego pozyskiwania drewna z Lasów Mienia miejscowości Czchów.

W związku ze zniszczeniami o charakterze klęski żywiołowej na terenie gminy Czchów, które miały miejsce w dniu 26 sierpnia 2023 roku, Burmistrz Czchowa informuje, że przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców prowadzone jest w Biurze Obsługi Klienta (parter) w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Składane zgłoszenia obejmują straty w gospodarstwach domowych oraz straty w uprawach rolnych. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich strat.

Ponadto prosimy o zgłaszanie uszkodzeń w mieniu gminnym – zniszczenie dróg gminnych, powalone drzewa przy drogach gminnych, podmycia poboczy, zatkane przepusty przy drogach gminnych.

Telefon kontaktowy – 14 66 21 726.

Do pobrania:

Czytaj więcej...

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r. przeszła nad naszą gminą „trąba powietrzna”, która spowodowała bardzo duże straty. Uszkodzone zostały dachy domów, budynków gospodarczych i rekreacyjnych w miejscowościach: Będzieszyna, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków (dane z soboty). Żywioł połamał drzewa i uszkodził wiele dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych – tych zostało uszkodzonych najwięcej, w ilości kilkunastu kilometrów).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z pracą gminnego ujęcia wody na zasilaniu awaryjnym o ograniczonej mocy, nastąpiło znaczące zmniejszenie ilości wody dostarczanej do gminnego wodociągu. Przywrócenie normalnego zasilania ma nastąpić według Tauronu do godz. 18.00. Woda pozostaje zdatna do picia.

Prosimy Mieszkańców gminy korzystających z wodociągu o oszczędny pobór wody.

Przepraszamy za utrudnienia!

Czytaj więcej...

W najbliższą niedzielę, 13 sierpnia, odbędą się gminne dożynki. Gospdarzem tegorocznych będzie Sołectwo Tymowa.

Serdecznie zapraszamy od 14.00. Szczegółowy program na załączonym plakacie.

Czytaj więcej...

W dniach 30 czerwca do 2 lipca 2023 r. delegacja Kół Gospodyń, Sportowców, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, a także Sołtysi i Samorząd czchowski weźmie udział w Bathory Fest – wydarzeniu na cześć Króla Stefana Batorego w mieście partnerskim Șimleu Silvaniei, które jest miejscem urodzin Króla.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku     

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Gmina Czchów otrzymała zgłoszenie z Komisariatu Policji w Czchowie w sprawie nielegalnego zakopywania odpadów zgromadzonych na posesji przy ul. Sądeckiej przez osoby na niej przebywające.