Czytaj więcej...    Dla upamiętnienia 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się od ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę Burmistrz Czchowa złożył kwiaty pod pomnikami w Czchowie, które są związane z tymi trudnymi kartami w historii naszej Ojczyzny.
     „Nie możemy pozwolić, aby upływ czasu prowadził do zacierania się pamięci o bohaterskiej postawie milionów Polek i Polaków oraz wielkiej ofierze, jaką poniosło polskie społeczeństwo. Naszym zadaniem jest dbałość o tę historyczną spuściznę. Niech pamięć o ofiarach, tamtych trudnych czasach będzie motywacją do pracy na rzecz Polski oraz naszej małej ojczyzny” - Marek Chudoba Burmistrz Czchowa.

Czytaj więcej...     W tym roku mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 1 września do 15 października 2020 roku. Pracownicy urzędu marszałkowskiego będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy do 16 kwietnia 2021 roku.
     Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 1 maja do 31 maja 2021 roku. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, poznamy do 15 września 2021 roku.

     Więcej na stronie bo.malopolska.pl

    Wojewoda Małopolski informuje, że 13 sierpnia 2020 r. wydał decyzję Nr 31/2020, znak:WI-XI.7820.1.20.2020.AL, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka – Lipnica Dolna Tymowa na odcinku nr 1 w km 4+650 (odc. ref. 240) - km 0+197 (odc. ref. 250) wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1448K i drogą gminną nr 250099K, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa na odcinku nr 2 w km 0+231 - km 0+457,5 (odc. ref. 250), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa na odcinku nr 3 w km 0+530,1 - km 0+994,7 (odc. ref. 250) wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą gminną nr 250106K i drogą gminną nr 250073K, rozbudowa drogi gminnej nr 250073K w km 0+020 - 0+040 oraz budowa, przebudowa i rozbiórka obiektów inżynierskich, zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Tymowa, gmina Czchów, powiat brzeski, województwo małopolskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części: Część 2,

Czytaj więcej...     „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” - to hasło pierwszej odsłony, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.
    Celem kampanii jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo.

     Więcej na stronie https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-fundusze-europejskie-wspieraja-malopolska-turystyke

Czytaj więcej...    30 czerwca 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Czchowie, podczas której obradowano nad raportem o stanie Gminy Czchów za 2019 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Czchów na wszystkich polach działalności w roku 2019. Rada Miejska w Czchowie przyjęła przedstawiony dokument i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania.

Czytaj więcej...     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2019 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

     Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) termin  na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy –  został przedłużony o 60 dni.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

    Stojąc na stanowisku, że ochrona mieszkańców, w tym ich danych osobowych, jest jednym z priorytetów działalności samorządu gminy Czchów oraz wobec braku podstawy prawnej do realizacji czynności, o jakie 23 kwietnia 2020 roku wnioskowała Poczta Polska S.A. tj. uzyskanie danych ze spisu wyborców gminy, Burmistrz Czchowa podjął decyzję o nieprzekazaniu tych danych - odmowie wszczęcia postepowania w tej sprawie.

    Burmistrz Czchowa informuje, że w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz ich rodzin i wobec konieczności odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia najmłodszych mieszkańców gminy do przedszkoli i klubu dziecięcego podjął decyzję, że otwarcie tych placówek nie nastąpi 6 maja 2020 roku.

     Ponowne uruchomienie tych jednostek możliwe będzie w sytuacji, gdy uda się je odpowiednio przygotować na sprawowanie swoich funkcji, zapewniając pełne bezpieczeństwo dla najmłodszych podopiecznych.

    Na bieżąco będą Państwo informowani o kolejnych decyzjach i terminach otwarcia placówek.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje: