Dodatek węglowy

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest jedno z następujących źródeł ciepła, zasilane paliwami stałymi:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek, koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Przez paliwa stałe rozumie się, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet,
 • pelet

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe), przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 roku, natomiast wypłata dodatku nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W gminie Czchów realizacją dodatku węglowego zajmuje się Urząd Miejski w Czchowie – Rynek 12, 32-860 Czchów

Wszelkich informacji na temat programu udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

 • pod nr tel.: 14 662 17 36, 14 662 17 16
 • osobiście pod adresem Rynek 12, 32-860 Czchów, Biuro Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie - Biuro Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.
 • online przez platformę ePUAP na adres /33keqgt47q/SkrytkaESP oraz stronę gov.pl

W przypadku przesyłania wniosku poprzez platformę ePUAP lub stronę gov.pl prosimy o dołączanie do formularza wysyłki już podpisanego uprzednio elektronicznie wniosku, który najlepiej wcześniej wyeksportować do formatu pdf. Wniosek musi być podpisany elektronicznie przez osobę, która widnieje jako wnioskodawca we wniosku. Wniosek można podpisac elektronicznie m.in. za pomocą strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Prosimy nie składać elektronicznie SKANÓW ODRĘCZNIE PODPISANYCH WNIOSKÓW - zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy "W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.".

UWAGA

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach niezbędnym będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

WAŻNE

Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty.

Wzór wniosku wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

W przypadku większej niż 6 liczby członków gospodarstwa domowego należy wypełnić dodatkowy formularz:

Ustawa o dodatku węglowym https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Informacje o dodatku węglowym na stronie MInistertwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy