Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu   i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 194,
z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Marek Chudoba

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 25 stycznia 2024 r.

 

Burmistrz Czchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Czchowie

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie muszą spełniać następujące kryteria:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • przedstawienie autorskiego Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz zawierający propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej;
 • znajomość przepisów ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o rachunkowości, o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
 • doświadczenie w organizacji imprez plenerowych, w tym masowych;
 • znajomość środowisk twórczych i organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym i regionalnym;
 • kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych;
 • znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w celu realizacji jego zadań statutowych,
 • kierowanie bieżącą działalnością instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • kierowanie gospodarką finansową instytucji,
 • przygotowywanie i przedstawianie właściwym organom planów i sprawozdań określonych przepisami,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe instytucji,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji,
 • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność instytucji,
 • przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia,
 • współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, artystami i twórcami.

III. Wymagane dokumenty:

 • podpisane własnoręcznie, pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie;
 • kwestionariusz osobowy kandydata ( zgodny z załączonym wzorem);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, odpisy lub potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów);
 • dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów);
 • opracowany autorski, wieloletni Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz zawierający propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej;
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (zgodne z załączonym wzorem);
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych (zgodne z załączonym wzorem);
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zgodne z załączonym wzorem); ;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zgodne z załączonym wzorem);
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (zgodne z załączonym wzorem);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodne z załączonym wzorem klauzuli informacyjnej);.

IV. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata, do dnia 16 lutego 2024 do godz. 15.00 na dzienniku podawczym  Urzędu Miejskiego w Czchowie lub drogą pocztową na adres: Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów.
 2. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Urzędu.
 3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – 20 lutego 2024 r.
 5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 27 lutego 2024 r.
 6. Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie Gminy Czchów, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

V. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa w następujących etapach:
 • I etap – ocena pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów.
 3. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie w jej siedzibie lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie:moksir.czchow.pl.

Do pobrania: dokumenty konkursowe (spakowany plik zip)