Czytaj więcej...

18 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół w Czchowie odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez szkolny Klub HDK PCK „Krewniak”. W akcji obsłużonej przez personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wzięło udział 26 dawców, z których 23 zostało zakwalifikowanych do donacji. Wynik akcji to 10,35 l krwi pełnej.

Czytaj więcej...

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami. Ten piękny czas daje się odczuć w naszym przedszkolu. 21 grudnia w przedświątecznym tygodniu Tymowskie przedszkolaki przedstawiły Jasełka. Niemalże 100 małych artystów po przez piękny śpiew kolęd i pastorałek, odgrywanie z przejęciem swoich ról, a także tańce przybliżyły nam historię Narodzenia Pana Jezusa.

Czytaj więcej...

„Sprzątanie świata łączy ludzi” - pod takim hasłem odbyła się 30 jubileuszowa edycja sprzątania świata w Polsce. Do udziału w akcji przystąpiło 7 placówek oświatowych z terenu Gminy Czchów. Referat Usług Komunalnych dostarczył uczestnikom niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji, otrzymane od Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku tj.: worki, rękawice; oraz zadbał o odbiór zebranych odpadów.

Liczba uczestników akcji to aż 1109 osób.  Łącznie zebrano 117 worków  odpadów, w tym: 67 worków na odpady zmieszane; 18 worków na metale i tworzywa sztuczne; 20 worków papieru i 12 worków na szkło. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/314/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ""Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Czchowa z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku zarządzam, co następuje: 

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023roku, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 140/2023

Burmistrza Czchowa

z dnia 07 lipca 2023 roku

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów,

którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku:

W ramach zadania 1. Integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne, prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację prelekcji, warsztatów szkoleniowych, kampanii społecznych i innych wydarzeń skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Czchów lub wybranej grupy docelowej

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2023 roku

1.

Koło Gospodyń Wiejskich

w Jurkowie

„Jurkowskie kiszenie kapusty”

1 500 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Czchów – średniowieczne inspiracje”

4 000 zł

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Kochaj i bądź kochanym – o sobie i dla innych”

2 500 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich

w Tworkowej

„Z miłości do aktywności”

4 000 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tymowej

„Twój prezent dla innych – IV akcja krwiodawstwa ze strażakami OSP Tymowa”

1 500 zł

6.

Koło Gospodyń Wiejskich Nowoczesna Gospodyni
w Tymowej

„Spotkanie z Jaśkiem Melą”

2 500 zł

7.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tworkowej

„Radość i zdrowie bez uzależnień”

7 000 zł

W ramach zadania 2. Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych, działalność edukacyjna w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2023 roku

1.

Koło Gospodyń Wiejskich „Złockie Babeczki” w Złotej

„Akcja Sublimacja”

6 000 zł

W ramach zadania 3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywności ruchowej i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poprawy zdrowia fizycznego
i psychicznego.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2023 roku

1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

„W pogoni za zdrowiem
z najmłodszymi”

4 000 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Mama, tata i ja – aktywność ruchowa – ciekawa forma spędzania czasu wolnego”

4 000 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich „Złockie Babeczki” w Złotej

„Czerpiemy zdrowe nawyki”

5 000 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich „Czchowianie” w Czchowie

„Łączenie pokoleń przez muzykę – cykl zajęć muzycznych w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego”

6 000 zł

5.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tymowej

„ III Tymowski Turniej Mikołajkowy Tenisa Stołowego”

2 000 zł

Zarządzenie Nr 139/2023
Burmistrza Czchowa
z dnia 06 lipca 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.

 Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art.63 ust.1 i 10, w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2023 r, poz. 900) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola:

1) Publicznego Przedszkola w Czchowie, ul. Armii Krajowej 10, 32-860 Czchów,

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów,

3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,Tworkowa 36, 32-863 Tymowa,

4) Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,,Domosławice 24, 32-860 Czchów.

2.Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 z późn.zm.).

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 139 /2023
Burmistrza Czchowa

z dnia 06 lipca 2023 r.

Burmistrz Czchowa ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1) Publicznego Przedszkola w Czchowie, ul. Armii Krajowej 10, 32-860 Czchów,

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów,

3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,Tworkowa 36, 32-863 Tymowa,

4) Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Domosławice 24, 32-860 Czchów.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1449
z późn.zm.).

1.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu.

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.984),a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.754 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.z 2017 r, poz.2183 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j.Dz. U. z 2021 r, poz.672),ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej,

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa
i publiczne przedszkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

4.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

5.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz.854)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. 1. Zgodniez § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  3. stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę i miejsce urodzenia,

  3. obywatelstwo,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r, poz.289 z późn.zm.),

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.2141) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2023 r, poz.984) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r, poz.754 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2183 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 4-9.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora……”(podać nazwę i adres szkoły)na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Czchowie

Rynek 12

32-860 Czchów

w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku. do godz.15oo.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Czchowie.

4. Dopuszcza się możliwoś

złożenia oferty w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Czchowie:33keqgt47q.

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czchowa.

6.Na żądanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8.Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05..2016) ,zwanym RODO informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, tel. 146621710,

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych- tel.146621711, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj.Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 z póź.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r, poz.1428) oraz na podstawie ust.6 ust.1 lit.c i e RODO.

W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata na stanowisko dyrektora do konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu i nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czytaj więcej...

Głównym priorytetem, na którym są oparte projekty i jego działania, to odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego.

Nasze projekty pt. „Noc Kupały: łączymy tradycje” jest kontynuacją współpracy trzech szkół: Szkoły Muzycznej I stopnia z Domosławic, Szkoły Muzycznej nr 8 ze Lwowa oraz Miejskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej z Kamieńca Podolskiego.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie odkrywanie wspólnych korzeni i tradycji na przykładzie dawnych obrzędów Nocy Kupały.

Czytaj więcej...
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach realizował projekt ASPE - Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Projekt ten miał na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Więcej na stronie https://www.asystentspe.pl/
Czytaj więcej...

Tak, tak, istnieją uzależnienia, na które lepiej nie szukać lekarstwa. Bo taki nałóg – okazywanie serca, pomaganie innym, reagowanie na krzywdę drugiego człowieka – niech trwa i umacnia się w krwioobiegu.

W Zespole Szkoły i Przedszkola w Złotej od lutego do listopada realizowany był projekt pod hasłem „Z profilaktyką za pan brat – uzależnieni od pomagania”, środki na jego powodzenie pozyskane zostały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.To trzecia edycja współpracy z MOPS.

Czytaj więcej...
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach realizuje projekt ASPE - Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Projekt ten ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Czytaj więcej...

W jaki sposób można zauważyć i docenić działalność wyjątkowych ludzi? Najprościej ujmując przez ukazanie tych postaw szerszemu gremium przyznaniem nagrody czy wyróżnienia. Do takich przedsięwzięć należy organizowany od 2004 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Super Dyrektora Szkoły” i „Super Dyrektora Przedszkola”. Podmiot ten znany jest szkolnej społeczności z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”, w którym porusza istotne dla pracy z dziećmi i młodzieżą tematy, służy radą i umiejętnie szkoli przez organizację warsztatów prowadzonych przez wybitne autorytety w dziedzinie edukacji. I jak zapisano w regulaminie celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czynnych dyrektorów szkół, będących liderami w swoim środowisku, którzy łączą profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Wśród wielu muzycznych nagród niebywałe znaczenie w środowisku artystycznym mają te przyznawane przez Związek Kompozytorów Polskich. Gremium to założone już w wolnej Polsce w 1925 roku pierwotnie miało nazwę Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. Po wyzwoleniu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Kompozytorów w Krakowie w 1945 roku przyjęło obecną nazwę jako kontynuacja przedwojennej tradycji a jego pierwszym prezesem został Piotr Perkowski. Członkami Zarządu były takie autorytety muzyczne jak: Roman Palester i Stanisław Wiechowicz – wiceprezesi oraz Witold Lutosławski – sekretarzem i skarbnikiem.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r, poz.559 z późn.zm.), art.63 ust.1 i 10, w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół:

1) Zespołu Szkoły i Przedszkola w Złotej, 32-859 Złota 50,

2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej,

32-863 Tymowa 376.

2.Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 z późn.zm.).

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 97 /2022
Burmistrza Czchowa

z dnia 26 maja 2022 roku

Burmistrz Czchowa

ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

 1. Zespołu Szkoły i Przedszkola w Złotej, 32-859 Złota 50,

 2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej, 32-863 Tymowa 376.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1449).

1.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu.

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1762),a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz.574 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.z 2017 r, poz.2183 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.289),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j.Dz. U. z 2021 r, poz.672),ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej,

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

4.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

5.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 roku,poz.263)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. 1. Zgodniez § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  3. stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę i miejsce urodzenia,

  3. obywatelstwo,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r, poz.289),

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.2141) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2021 r, poz.1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r, poz.574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2183 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 4-9.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora……”(podać nazwę i adres szkoły)na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Czchowie

Rynek 12

32-860 Czchów

w terminie do dnia 14 czerwca 2022 roku. do godz.15oo.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Czchowie.

4. Dopuszcza się możliwoś

złożenia oferty w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Czchowie:33keqgt47q.

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czchowa.

6.Na żądanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8.Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05..2016) ,zwanym RODO informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, tel. 146621710,

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych- tel.146621711, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj.Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 z póź.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r, poz.1449) oraz na podstawie ust.6 ust.1 lit.c i e RODO.

W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata na stanowisko dyrektora do konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu i nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czytaj więcej...

Spotkanie Dyrektora - Pana Kazimierza Wojnickiego oraz uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. Wyjazdy z programu POWER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów służą poszerzaniu horyzontów, poznawaniu kultury odwiedzanego kraju, nawiązywaniu znajomości oraz nauce języka angielskiego. Serdeczne podziękowania kierujemy do Zastępcy Burmistrza Czchowa - Pana Tadeusza Płachty za umówienie spotkania w ambasadzie.

ZSiP w Domosławicach

Więcej na stronie https://www.sp.domoslawice.edu.pl/podstawowa/wydarzenia/1116-power-ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-3.html

Czytaj więcej...

Z dziećmi należy czytać od pierwszego roku ich życia – to prawda powszechnie znana. Ale czy wiemy, jak się za to zabrać? Akcja „Supermoc książek w domu” w prosty i czytelny sposób odpowiada na to pytanie.

Aby czytanie dzieciom stało się dobrą praktyką w każdym domu, potrzeba naprawdę niewiele. Dlatego nasza kampania ma na celu dotarcie do rodziców z prostymi zasadami, które pomogą im przezwyciężyć pierwsze obawy i zainwestować w przyszłość dzieci. Przygotowaliśmy wsparcie w postaci plakatów, webinarów i innych materiałów, które w prosty sposób nauczą rodzica, jak zacząć czytać, na co zwrócić uwagę i kogo prosić o ewentualną radę. Materiały pomogą pokonać barierę niemocy i uruchomić „Supermoc książek w domu”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Mistrz Matematyki! Będzie on rozgrywany w nowym serwisie edukacyjnym Mathematics.live, który stanowi matematyczną odsłonę Dyktanda.pl. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, a także do studentów oraz do osób dorosłych. Na uczestników czekają zagadnienia o zróżnicowanym poziomie trudności. Udział w konkursie jest w 100% bezpłatny!

Do rywalizacji o miano Mistrza Matematyki można dołączyć TUTAJ. Konkurs potrwa w dniach 21.01-27.03.2022 r.

Czytaj więcej...

Już w ten czwartek, 11 listopada, odbędzie się największe w naszym kraju dyktando. Do wspólnej zabawy zaproszony jest każdy, kto chciałby sprawdzić swoją znajomość ortografii, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Głównym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zebranie jak największych środków dla potrzebujących. 

W wypełnienie dyktanda dosłownie może zaangażować się każdy, bez względu na to, gdzie będzie spędzać ten dzień. Wydarzenie jest bezpłatne i rozgrywane będzie w całości online, więc można dołączyć do niego z dowolnego miejsca na świecie! Wystarczy zapisać się na stronie wydarzenia:

https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2021