Zarządzenie Nr 139/2023
Burmistrza Czchowa
z dnia 06 lipca 2023 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.

 Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art.63 ust.1 i 10, w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2023 r, poz. 900) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola:

1) Publicznego Przedszkola w Czchowie, ul. Armii Krajowej 10, 32-860 Czchów,

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów,

3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,Tworkowa 36, 32-863 Tymowa,

4) Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,,Domosławice 24, 32-860 Czchów.

2.Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 z późn.zm.).

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 139 /2023
Burmistrza Czchowa

z dnia 06 lipca 2023 r.

Burmistrz Czchowa ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1) Publicznego Przedszkola w Czchowie, ul. Armii Krajowej 10, 32-860 Czchów,

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów,

3) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,Tworkowa 36, 32-863 Tymowa,

4) Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Domosławice 24, 32-860 Czchów.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1449
z późn.zm.).

1.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu.

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.984),a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.754 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.z 2017 r, poz.2183 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j.Dz. U. z 2021 r, poz.672),ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej,

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa
i publiczne przedszkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

4.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

5.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz.854)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. 1. Zgodniez § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021 r, poz.1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  3. stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę i miejsce urodzenia,

  3. obywatelstwo,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.672), lub

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r, poz.289 z późn.zm.),

 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.2141) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2023 r, poz.984) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r, poz.754 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2183 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 4-9.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora……”(podać nazwę i adres szkoły)na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Czchowie

Rynek 12

32-860 Czchów

w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku. do godz.15oo.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miejskiego w Czchowie.

4. Dopuszcza się możliwoś

złożenia oferty w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Czchowie:33keqgt47q.

5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czchowa.

6.Na żądanie komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8.Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05..2016) ,zwanym RODO informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Czchowa, tel. 146621710,

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych- tel.146621711, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj.Dz.U. z 2021 r, poz. 1082 z póź.zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r, poz.1428) oraz na podstawie ust.6 ust.1 lit.c i e RODO.

W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata na stanowisko dyrektora do konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu i nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.