Szanowni Mieszkańcy Czchowa,

z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych w niektórych rejonach nie zostały odebrane odpady komunalne (śmieci).

Firma odbierająca odpady będzie w dniu 20 stycznia (sobota) od godz. 07:20 zbierać zaległe, pozostawione odpady od Państwa.

Za wszelkie utrudnienia nie będące naszym zawinieniem przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć odbiór odpadów w naszej miejscowości.

Na podstawie art. 6 ust. 5a i ust.5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023.1469 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zatwierdza plan kontroli w roku 2024 obejmujący:

 1. Posiadanie przez właścicieli lub zarządce nieruchomości umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 2. Sprawdzanie umów i dowodów uiszczania opłat za okres ostatnich 12 miesięcy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. Dokonywania zgłoszenia do Referatu Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie, faktu użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Urząd Miejski w Czchowie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy, kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym, odrębnym organom, zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji.

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych – I półrocze 2024 r. (wg załączonych harmonogramów).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez FBSerwis Karpatia sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85, 14 627 59 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.fbserwis.pl

Szanowni mieszkańcy,

Jesienią tego roku został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Czchów, do którego przystąpiły dwie firmy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę, nie rzadziej niż co 2 lata, w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł. Wszystkie gospodarstwa na terenie Gminy Czchów posiadające zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być skontrolowane do dnia 7 sierpnia 2024 r.

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2022 r.:

 • Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk,Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXXVII/342/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6 kwietnia 2023 r., poz. 2639)1 zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz został zmieniony przedmiot ustalenia w/w opłaty.

Burmistrz Czchowa przypomina, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Czchów.

Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Gminy Czchów  (https://bip.malopolska.pl/czchow,a,1869708,rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomo.html).

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż co 2 lata w każdym gospodarstwie, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, pod rygorem kary administracyjnej od 10 000 do 50 000 zł. Wszystkie gospodarstwa na terenie Gminy Czchów posiadające zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być skontrolowane do dnia 7 sierpnia 2024r.

Na podstawie art. 6 ust. 5a i ust.5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 2519 z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zatwierdza plan kontroli w roku 2023 obejmujący:

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Burmistrz Czchowa informuje, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXIX/274/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów*, że od 01 lipca 2022 r.:

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXIX/275/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 7 czerwca 2022 r., poz. 3992)* - zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czchów (dla nieruchomości stale zamieszkałych):

Od dnia 1 lipca 2022 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2021 r.

 • Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk,Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów (posiadające wpis do RDR): https://bip.malopolska.pl/czchow,m,330876,rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html     

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stan na dzień 01.06.2022 r.)

Lp.

Nr rejestrowy (RDR)

Nazwa firmy/adres

1

3/2012

EKOMBUD Skowronek, Gazda sp.j., ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

2

4/2012

Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco”, 32-861 Iwkowa 482

3

6/2012

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

4

7/2012

CONTEKO Sp z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

5

8/2012

MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

6

9/2012

REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

7

4/2013

Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.J., 32-413 Zegartowice 105

8

1/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

9

1/2016

FCC POLSKA Polska Sp z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

10

2/2016

Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37

11

1/2018

PMP Style Sp. z o.o., ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

12

2/2018

NOVA Sp. z o. o., ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz

 Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 II. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów w 2021 r.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów zagospodarowały odpady w następujących instalacjach:

Zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01):

 • MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20a , 33-100 Tarnów;
 • MBP FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
 • MBP Remondis sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków;
 • MBP FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg;
 • MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01, 15 01 01 i 15 01 05):

 • RIPOK FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Kornela Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;
 • FUH DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482;
 • Mondi Świecie S.A., Bydgoska 1, 86-100 Świecie.

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych (o kodzie 19 05 99 i 19 12 12), zostały przekazane do składowania na:

 • Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh, ul. Czysta, Tarnów;
 • Składowisko odpadów Cofinco-Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój;
 • Składowisko odpadów, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;
 • Składowisko odpadów Stare Miasto-Park Sp. z o.o, ul. Giedlarowa, Leżajsk;
 • Składowisko odpadów, ul. Jana Pawła II/10, Bytom;
 • Składowisko odpadów IT.O.Ś Sp. z o.o., ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie;
 • Składowisko odpadów ZGK "ZAW-KOM", 47-126 Kielcza
 • Składowisko odpadów, 59-724 Świętoszów;
 • Składowiska odpadów komunalnych PWK Górna Odra Sp. z o.o., ul. Dworcowa, 47-451 Tworków;
 • Składowisko odpadów FBSerwis Kamieńsk Sp z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadami Ruszczyn, 97-360 Kamieńsk;
 • Składowisko odpadów ZGK Sp. z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie.

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2021 rok

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania   (%)

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (%) /dopuszczalny

min. 20%/

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

1

GMINA CZCHÓW

3

36

2020 r. - 29
2021 r. - 19

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

0

8,67

 

3

DIMARCO F.H.U., 32-861 Iwkowa 482

0,07

8,23

 

 Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.