Burmistrz Czchowa informuje, w związku z wejściem w życie uchwały Nr XXIX/274/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów*, że od 01 lipca 2022 r.:

Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów (bioodpady) będą odbierane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych (dotyczy części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej Czchów), i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz z budynków wielolokalowych (dotyczy obszaru Miasta Czchów), według obowiązującego harmonogramu w ilości nie przekraczającej 12 worków (12x100 litrów) w rozliczeniu rocznym z jednej nieruchomości.

Ponadto ustala się możliwość przekazania tych odpadów, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jednak w ilości nie przekraczającej 12 worków (12x100 litrów) w rozliczeniu rocznym z jednej nieruchomości.

* http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=3991