Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 8 marca 2023 r. PracownikGminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, będzie pełnił dyżur w godzinach popołudniowych, tj. od 16:00 do 17:00 w sali kina "Baszta".

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą
Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

W 2022 roku przeprowadzono 60 kontroli planowych kotłowni oraz 4 kontrole interwencyjne. Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

Urząd Miejski w Czchowie przestrzega również mieszkańców gminy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu, gazownictwa, energetyki czy jakichkolwiek innych instytucji, którzy podają się za kontrolerów palenisk domowych. W gminie Czchów kontrole palenisk prowadzą - tylko i wyłącznie - pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają stosowne upoważnienia, podpisane przez Burmistrza Czchowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę, apelujemy o wzmożoną ostrożność, a podejrzane sytuacje zgłaszać na Policję.

W 2023 roku zostanie przeprowadzonych minimum 120 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

 • luty – 12 budynków;
 • marzec – 12 budynków;
 • kwiecień – 12 budynków;
 • maj – 12 budynków;
 • czerwiec – 12 budynków;
 • lipiec - 12 budynków;
 • wrzesień – 12 budynków;
 • październik – 6 budynków;
 • listopad – 12 budynków;
 • grudzień - 12 budynków.
Czytaj więcej...

Podsumowanie w liczbach na dzień 31.12.2022 r.

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 136

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 111

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 49

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1 006 437,49 zł

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że w budynku tut. Urzędu działa Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste powietrze”. Zachęcamy mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu, do korzystania z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na temat Programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie pod numerem telefonu: 14 66 21 716, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na indywidualne konsultacje.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Programem „Czyste Powietrze” oraz do składania wniosków o dofinansowanie. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

Link do strony programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Link do bieżących materiałów informacyjnych: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

 

Czytaj więcej...

Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza na spotkanie dla mieszkańców, podczas którego omówione zostaną:

PROGRAMY POMOCOWE WSPIERAJĄCE MONTAŻ POMP CIEPŁA

oraz

MOŻLIWOŚCI INSTALACJI POMP CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Pierwszą część spotkania poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W ramach spotkania omówione zostaną możliwości pozyskania dotacji na montaż pomp ciepła w gospodarstwach domowych.
Druga część spotkania poprowadzona przez instalatora z firmy NEOKLIMA poświęcona zostanie możliwości instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych. Poruszone zostaną takie tematy jak podstawy stosowania oraz działania pomp ciepła, czynności związane z ich montażem, modernizacją oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym, a także przedstawiona zostanie przykładowa kalkulacja kosztów i zysków pomiędzy pompami ciepła, a ogrzewaniem gazowym.
Po spotkaniu będzie można skorzystać z porad indywidualnych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (014) 66 46 527.

Termin i miejsce spotkania
17 stycznia 2023 r., godz. 10:00
Powiatowe Centrum Edukacji
ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od 3 stycznia 2023 roku uruchomiona zostanie nowa wersja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu. Program promować będzie również kompleksową termomodernizację budynków gospodarstw domowych.

Nowy Program dostępny jest pod linkiem https://www.wfos.krakow.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/ a bieżące i szczegółowe dane można zaleźć na oficjalnej stronie Programu https://czystepowietrze.gov.pl .

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Infolinia nt. Programu czynna jest w godzinach 800 – 1500 pod numerem: 12 422 94 90  (wew.: 1).

Przypominamy również, że w Urzędzie Miejskim w Czchowie działa Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” (tel.: 14 66 21 716, kom.: 723667765 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..). Zachęcamy mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu, do zapoznania się z Programem oraz korzystania z bezpłatnej porady i pomocy formalnej w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie czy wniosku o płatność. Zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na indywidualne konsultacje. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

 Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z Program “JAWOR 2”, dotyczącego wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki o stałym oprocentowaniu w wysokości 5%.

W ramach Programu, do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:

 1. wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe proekologiczne źródła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym m.in.:
  - montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
  - montaż kotła olejowego,
  - montaż ogrzewania elektrycznego,
  - montaż kotła na biomasę (kocioł zgazowujący, kocioł na pellet) w tym kotły wielopaliwowe, pod warunkiem, że jednym z paliw nie jest węgiel/ekogroszek
  - montaż pompy ciepła powietrze/powietrze,
  - montaż pompy ciepła powietrze/woda,
  - montaż gruntowej pompy ciepła,
 2. docieplenia przegród budowlanych oddzielających pomieszczenia od środowiska zewnętrznego lub od pomieszczeń nieogrzewanych, w tym:
  - przegrody pionowe (ściany zewnętrzne/ściany wewnętrzne),
  - dachy/stropodachy/stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
  - podłogi na gruncie/stropy nad piwnicą,
 3. wymiana stolarki otworowej (w pomieszczeniach ogrzewanych), w tym:
  - stolarka okienna (okna/drzwi balkonowe/okna połaciowe),
  - powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
  - stolarka drzwiowa,
  - bramy garażowe (w garażach ogrzewanych),
 4. zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że łączna moc instalacji nie przekroczy 10 kW.


Zakres realizowanej inwestycji dot. termomodernizacji budynku (ocieplenie przegród budowlanych) musi wynikać z audytu energetycznego budynku, wykonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonany audyt energetyczny musi zawierać opis stanu istniejącego obiektu i opis mających możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

 1. posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
 4. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 5. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł,
 6. w przypadku Wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim i pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, warunkiem zawarcia umowy pożyczki będzie wystawienie wspólnie podstawowego zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność) w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W takiej sytuacji dopuszczalne jest również wyliczenie, z dochodów uzyskiwanych łącznie przez współmałżonków zdolności finansowej do spłaty zadłużenia, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełnia kryterium określone w pkt 4 i 5.

W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku tylko przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - KLIKNIJ

 

Kontakt z pracownikami WFOŚiGW:

883 318 933 – Jolanta Wyżga
785 855 935 – Joanna Senisson
785 855 926 – Alicja Przygoda-Ciągło
785 855 948 – Lidia Kucała
785 855 920 – Joanna Dominiak-Paradowska

 

Czytaj więcej...Radni Województwa Małopolskiego, podjęli decyzję o zmianie uchwały antysmogowej w zakresie przedłużenia terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca tego roku. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Zmianie nie ulegają natomiast przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026.

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny ani przedpalenisko.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno należy sezonować co najmniej dwa lata, ponieważ suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Więcej informacji na temat uchwały, dostępnych jest na stronie internetowej: 
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Czchów

W Urzędzie Miejskim w Czchowie prowadzony jest Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać informacje dot. szczegółów Programu. Zapraszamy do kontaktu

Zobacz cały artykuł.

 

 

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na plenerowe spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Konsultacje indywidualne z Pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu odbędą się 18 października 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, na Rynku w Czchowie, przy figurze św. Jana Nepomucena.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił do konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. antysmogowej dla Małopolski.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

 Proponowane do wprowadzenia są następujące zmiany:

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.:

 • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku. Uwagi i wnioski do projektu uchwały mieszkańcy Gminy Czchów mogą składać:

 • elektronicznie: poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,
 • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków 
 • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Czytaj więcej...

 Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców Powiatu Brzeskiego na szkolenie dotyczące programów pomocowych wspierających wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w domu oraz w gospodarstwie rolnym.

W trakcie warsztatów omówione zostaną programy: Agroenergia, Moje Ciepło, Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze. Szkolenie poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Termin i miejsce spotkania: 25 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...