Czytaj więcej...Radni Województwa Małopolskiego, podjęli decyzję o zmianie uchwały antysmogowej w zakresie przedłużenia terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca tego roku. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Zmianie nie ulegają natomiast przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026.

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny ani przedpalenisko.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno należy sezonować co najmniej dwa lata, ponieważ suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Więcej informacji na temat uchwały, dostępnych jest na stronie internetowej: 
www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Czchów

W Urzędzie Miejskim w Czchowie prowadzony jest Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać informacje dot. szczegółów Programu. Zapraszamy do kontaktu

Zobacz cały artykuł.

 

 

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na plenerowe spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Konsultacje indywidualne z Pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu odbędą się 18 października 2022 r., godz. 12:00 – 14:00, na Rynku w Czchowie, przy figurze św. Jana Nepomucena.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawił do konsultacji społecznych Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. antysmogowej dla Małopolski.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

 Proponowane do wprowadzenia są następujące zmiany:

Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.:

 • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku. Uwagi i wnioski do projektu uchwały mieszkańcy Gminy Czchów mogą składać:

 • elektronicznie: poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,
 • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 017 Kraków 
 • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Czytaj więcej...

 Powiat Brzeski przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza mieszkańców Powiatu Brzeskiego na szkolenie dotyczące programów pomocowych wspierających wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w domu oraz w gospodarstwie rolnym.

W trakcie warsztatów omówione zostaną programy: Agroenergia, Moje Ciepło, Mój Prąd oraz zmiany w programie Czyste Powietrze. Szkolenie poprowadzi Justyna Jesionek - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego
dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Termin i miejsce spotkania: 25 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piastowska 2b, 32-800 Brzesko

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnił na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zmianie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie udzielania prefinansowania dla Beneficjentóww Części 2) i Części 3) Programu. Informacja poniżej.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

Prefinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmiana umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem,
 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Warunki dotacji z prefinansowaniem

 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł  i Części 3) Programu do 79 000 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
 • Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję jego wypełniania.

 

 

 

źródło: https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-zakresie-udzielania-prefinansowania-dla-beneficjentow-czesci-2-i-czesci-3-programu/

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na wakacyjne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 08 lipca 2022 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Czchowie o godzinie 10:00.

Pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, przedstawi najważniejsze zasady i zakres Programu.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 29 czerwca w sali Kina Baszta.

O godzinie 12:00 spotkanie na temat Programu „Czyste Powietrze” poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zaprezentuje założenia Programu, omówi rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej informacji na temat „Czystego Powietrza” można znaleźć na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ .

Od godziny 13:15 rozpocznie się spotkanie na temat „Odnawialnych Źródeł Energii”, które organizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W trakcie spotkania omówione zostaną źródła OZE takie jak m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły opalane biomasą jako źródło korzyści i oszczędności dla każdego gospodarstwa (szczegóły na plakacie).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 Zobacz plakat informacyjny

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 29 czerwca w sali Kina Baszta.

O godzinie 12:00 spotkanie na temat Programu „Czyste Powietrze” poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zaprezentuje założenia Programu, omówi rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej informacji na temat „Czystego Powietrza” można znaleźć na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ .

Od godziny 13:15 rozpocznie się spotkanie na temat „Odnawialnych Źródeł Energii”, które organizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W trakcie spotkania omówione zostaną źródła OZE takie jak m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły opalane biomasą jako źródło korzyści i oszczędności dla każdego gospodarstwa (szczegóły na plakacie).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 Zobacz plakat informacyjny

Czytaj więcej...

EU Green Week 2022 to jedna z największych konferencji w Europie, poświęcona kwestiom związanym z ochroną środowiska. Wydarzenie to - organizowane przez Komisję Europejską w dniach 30. 05 – 05.06.2022 r., w Małopolsce obchodziliśmy pod hasłem „MALOPOLSKI ZIELONY TYDZIEŃ 2022”.

Gmina Czchów również aktywnie włączyła się w obchody tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia. W ciągu kilku dni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie odwiedzili trzy przedszkola z terenu gminy Czchów i wprowadzili dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw.

Ekodoradca gminny, na podstawie doświadczeń zaprezentował przedszkolakom właściwości powietrza. Dzieci wspólnie prowadziły obserwacje a następnie wyciągały trafne wnioski. W kolejnych etapach spotkania, dzieci usłyszały o zanieczyszczeniach powietrza. Przy pomocy makiety pieca „kopciucha”, mówiły czym można a czym nie wolno palić oraz jakie są sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Dzięki Pracownikom Referatu Usług Komunalnych, dzieci poznały najważniejsze zasady kultury segregacji. Wysłuchały również fragmentów książeczek osadzonych w tematyce prowadzonych zajęć. Miało to na celu zachęcenie do korzystania z książeczek o tematyce EKO, których szeroki wachlarz dostępny jest w miejscowych bibliotekach.

Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów (segregacja odpadów, zagadki dot. zanieczyszczeń powietrza, itp.). W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek. Cieszy nas nas niezmiernie fakt, że wiedza dzieci na temat ekologii jest tak duża.

Ostatnim wydarzeniem MAŁOPOLSKIEGO ZIELONEGO TYGODNIA 2022 w Gminie Czchów, była promocja Programu „Czyste Powietrze”. W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu Programu oraz ochrony powietrza. Spotkanie zorganizowano podczas obchodów Dnia Dziecka w Gminie Czchów, podczas którego pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, pełnił dyżur w godzinach 14:00-17:00. Podczas spotkania można było uzyskać informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” oraz o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski i bazie CEEB.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

 

W związku z tym, że dzień 18.04.2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny) był dniem wolnym od pracy, Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny będzie dodatkowo w piątek - 22.04.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że planowo Punkt czynny jest w poniedziałki (8:00 – 16:00) oraz środy (10:00 –12:00).

Informujemy również, że od kwietnia, w godzinach pracy Punktu, aktywny będzie nowy numer telefonu 723667765. Pytania dot. Programu można kierować również pocztą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z porady Punktu BEZPŁATNIE.