Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa - plik .pdf

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...     Z uwagi na powtarzające się sytuacje oddawania przez mieszkańców dużych ilości odpadów budowlanych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, Burmistrz Czchowa informuje, że firma zbierająca odpady komunalne oraz PSZOK nie będą przyjmować tego rodzaju odpadów w ramach ponoszonej opłaty.

     W miesiącach kwiecień/maj bieżącego roku zostaną dostarczone do Mieszkańców Gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

     Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

    Burmistrz Czchowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie:

1. Informacji o infrastrukturze na terenie Gminy Czchów: wersja .docx, wersja .pdf

      Uzyskane informacje pozwolą na lepsze planowanie inwestycji odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, co ma szczególne znaczenie przy staraniach o unijne dofinansowanie. Pozyskana wiedza będzie pomocna w ocenie stanu istniejącej infrastruktury technicznej Gminy Czchów oraz zapewnieniu wyższych standardów życia społeczności lokalnej (min. rozwoju infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, komunikacyjnej, zapewnieniu łączności internetowej).

Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla każdego gospodarstwa domowego przyporządkowany został indywidualny numer rachunku bankowego.

      Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ten fakt przy dokonywaniu wpłat i zlecaniu przelewów w bankowości elektronicznej.

     Burmistrz Czchowa zwraca się do mieszkańców z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet lub studzienek znajdujących się na posesjach wrzucane są śmieci, padłe zwierzęta, wnętrzności zwierząt gospodarskich, ubrania, pampersy, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne. Wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie.

    Urząd Miejski w Czchowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych Gminy Czchów został zlikwidowany i Gmina Czchów przejęła obowiązki Zakładu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (przydomowych szamb). W celu dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych należy zadzwonić pod nr tel. 146 621 738 – Pani Helena Motak. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez pracownika i w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zostanie wykonana usługa.

Czytaj więcej...     W drugiej połowie października na terenie gminy Czchów zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonym pliku pdf.

    TERMINY WYWOZÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

     Z każdym rokiem produkuje się coraz więcej wytwarzanych odpadów, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Pozbywanie się śmieci, których z roku na rok wytwarzamy coraz więcej jest jednym z poważnych problemów naszej cywilizacji.

     Urząd Miejski w Czchowie zawiadamia, iż Rada Miejska w Czchowie w dniu 15 maja 2015 r. uchwałą nr V/55/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dokonała zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Od dnia 1 lipca br. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących je osób.

Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 lipca 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 7,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • ZA I i II KWARTAŁ 2015 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I i II kwartał 2015 r. należało wnosić w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 30 czerwca 2015 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim) w terminach płatności, tj.:

za I kwartał – do dnia 15 marca,

za II kwartał – do dnia 15 maja.

  • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności, tj.:

za III kwartał – do dnia 15 września,

za IV kwartał – do dnia 15 listopada.

    Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby, właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Opłaty reguluje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Czchowie, inkasentom (sołtysom) lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie - nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czchowie
09 8589 0006 0040 0410 0156 0086
W tytule przelewu/wpłaty należy podać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady. W przypadku budynków rekreacyjnych należy dodatkowo podać nr działki.

Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów.

 

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że w dniach od 16.03.2015 r. do 31.03.2015 r. na terenie Gminy Czchów przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
     W wyznaczonym dniu mieszkańcy proszeni są o wystawienie do drogi gminnej odpadów wielkogabarytowych tj. stare meble, sprzęt RTV, AGD itp. Prosimy o wystawienie w/w odpadów do godz. 7.00.