Burmistrz Czchowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie:

1. Informacji o infrastrukturze na terenie Gminy Czchów: wersja .docx, wersja .pdf

      Uzyskane informacje pozwolą na lepsze planowanie inwestycji odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, co ma szczególne znaczenie przy staraniach o unijne dofinansowanie. Pozyskana wiedza będzie pomocna w ocenie stanu istniejącej infrastruktury technicznej Gminy Czchów oraz zapewnieniu wyższych standardów życia społeczności lokalnej (min. rozwoju infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, komunikacyjnej, zapewnieniu łączności internetowej).

2. Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków: wersja .docx, wersja .pdf

      Urząd Miejski w Czchowie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.3 ust.3 pkt 1 i 2  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), która zostanie przygotowana w oparciu o przesłane zgłoszenia.   

     Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.czchow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” lub w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. 13,  tel. 14 66 21 742.