W miesiącach kwiecień/maj bieżącego roku zostaną dostarczone do Mieszkańców Gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

     Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

      W tym miejscu należy przypomnieć, że każdy posiadacz szamba zobowiązany jest - na podstawie wspomnianej wyżej ustawy - posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

     Osoby nie posiadające zawartych umów  dotyczących wywozu nieczystości proszone są o ich niezwłoczne zawarcie.

   Podmiotami aktualnie uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta  i Gminy Czchów są:

  1. Gmina Czchów, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów;
  2. Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK” - Z. I S. Lis, Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec;
  3. Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański, Roztoka 40, 32-831 Olszyny        

W związku z powyższym proszę o rzetelne wypełnienie formularzy zgłoszeń. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYLEWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO GRUNTU

–    NA POLA  I DO WŁASNYCH OGRODÓW !!!

Szambo i oczyszczalnia muszą mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie. Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.