Czchow     Z uwagi na powtarzające się sytuacje oddawania przez mieszkańców dużych ilości odpadów budowlanych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, Burmistrz Czchowa informuje, że firma zbierająca odpady komunalne oraz PSZOK nie będą przyjmować tego rodzaju odpadów w ramach ponoszonej opłaty.

     Odpady powstałe np. podczas ociepleń budynków nie mogą być traktowane jako odpady z drobnych remontów.
W przypadku, gdy mieszkaniec zleca wykonanie usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, sprzątania, konserwacji i wszelkich napraw z których powstają odpady zgodnie z art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez osobę wykonującą daną usługę.