ścieki     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

    Osoby nie posiadające zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych proszone są o ich niezwłoczne zawarcie. Wykaz firm świadczących usługi na terenie Gminy Czchów znajdą państwo na stronie internetowej Urzędu www.czchow.pl (zakładka Gospodarka Odpadami Komunalnymi).

     Jeśli chcą Państwo aby Gmina Czchów nadal świadczyła usługi wywozu nieczystości ciekłych z Państwa posesji prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Czchowie w celu zawarcia umowy.

    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 13 lub pod nr tel. 14 662 17 38, 14 662 17 42.