Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonego harmonogramu).

Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Sposób zbierania odpadów podlega bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Stawka podwyższona w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów wynosi 87,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (trzykrotność stawki podstawowej).

Selektywna zbiórka odpadów to pierwszy krok w rozwijaniu proekologicznej postawy!

Harmonogram do pobrania w formie: