Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Burmistrz Czchowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XXXVII/342/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6 kwietnia 2023 r., poz. 2639)1 zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz został zmieniony przedmiot ustalenia w/w opłaty.

W związku z powyższym ryczałtowa stawka opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 200,00 zł za rok – od jednego domku letniskowego na nieruchomości oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej wynosi 600,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego na nieruchomości oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania opadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo, bez wezwania w terminie do 15 września każdego roku.

Właściciele w/w nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 479 z późn. zm.).

W celu zapewnienia prawidłowego wyliczenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy, jest uzależniona od ilości domków letniskowych na nieruchomości (w poprzednim stanie prawym wysokość opłaty była określana dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy), właściciele nieruchomości, którzy posiadają więcej niż jeden domek letniskowy na nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji według aktualnego wzoru określonego w uchwale nr XXXVII/343/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 6 kwietnia 2023 r., poz. 2640)2. w terminie do 31.07.2023 r.

Wzór deklaracji znajduje się nad zawiadomieniem.

W pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Szczegółowe informację, dostępne pod nr tel.: 14) 66 21 722.

1 https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2639/

2 https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2640/