Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Burmistrz Czchowa zobowiązany jest do przedłożenia raportu o stanie gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, podczas której oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Link do raportu o stanie gminy.