Konkurs Rosnąca odporność

Gmina Czchów otrzymała 500 tysięcy złotych nagrody za zajęcie drugiego miejsca w powiecie brzeskim, w ogłoszonym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Konkursie „Rosnąca Odporność”, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem było utrwalenie i promocja samorządowych działań pro frekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19.

Laureat Konkursu może przeznaczyć Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. W oparciu o zapisy regulaminu, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zgodnie z informacją o celach wydatkowania środków przekazaną do Wojewody Małopolskiego, samorząd gminy zdecydował o podziale środków z Nagrody.

Środki z Nagrody postanowiono przeznaczyć miedzy innymi na Program profilaktyki zdrowotnej skierowany do mieszkańców gminy Czchów powyżej 60 roku życia. Pozwoli to na przeprowadzenie badań analitycznych oraz konsultacji medycznych u około 200 osób z terenu naszej gminy. W najbliższym, czasie zaplanowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Celem różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do mieszkańców Gminy, będzie między innymi upowszechnienie zagadnień prozdrowotnych, nawyków zdrowego żywienia. Mile widziane będą również wydarzenia pozwalające na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ze środków Nagrody dofinansowany zostanie także cykl działań sportowo-aktywizujących dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czchów, co pozwoli na organizację ciekawych zajęć sportowych dla najmłodszych mieszkańców. Pieniądze trafią również do szkół i przeszkoli na trenie naszej gminy, w tym na doposażenie szkół i przedszkoli w gminie. Dzięki takim działaniom zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak również dla uczniów szkół podstawowych staną się będzie atrakcyjne i ciekawe.

Nie zapominając o strażakach z terenu gminy, którzy w czasie pandemii chętnie nieśli pomoc naszym mieszkańcom, m.in. poprzez dowożenie osób do punktów szczepień, przekazano również dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jurkowie. Część uzyskanych pieniędzy postanowiono przeznaczyć na poprawę standardu obsługi klientów Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Planujemy również kolportaż materiałów i gadżetów oraz działania promocyjno-informacyjnych wśród mieszkańców gminy w zakresie dbania o zdrowie poprzez ulotki, materiały prasowe, gadżety tematyczne.