Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”.

2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

3. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentami i będzie mieć formę powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

§ 2.

Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2022 r. środki finansowe w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

Ogłoszenie 

Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022- ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2022 roku   w zakresie  ochrony i promocji zdrowia. 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 

1. Przewiduje się wspieranie realizacji następujących zadań: 

1) podejmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Czchów,

2) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na rzecz poprawy stanu zdrowia wśród mieszkańców Gminy Czchów,

3) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

4) prowadzenie akcji krwiodawstwa,

5) edukacja prozdrowotna – działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,

6) upowszechnianie i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

2. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę uwzględniając dowolny zakres działań.

3. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania. 

4. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać, wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zdań powinny być realizowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym uczestnicy zadań winni mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewnioną przestrzeń do zachowania odpowiedniego dystansu. Wszelkie wymogi sanitarne winne być zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań. 

1.  W 2021 roku nie finansowano zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadania związane z ochroną zdrowia były realizowane z programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

2. Na realizację zadań wskazanych w konkursie Gmina Czchów przeznacza w 2022 roku kwotę 50.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji .

1.  Organizacja pozarządowa lub podmioty ubiegające się o powierzenie zadania nie są zobligowane wykazywać w składanej ofercie udziału finansowego środków własnych lub środków finansowych z innych źródeł.

2.Wkład rzeczowy nie jest obligatoryjny, jednak jego wykazanie brane jest pod uwagę podczas oceny oferty i ma wpływ na ogólną ocenę stanowiącą podstawę do rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 

6. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 

1) być wpisani do właściwego rejestru sądowego lub do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub posiadać upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej zdolność prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania, 

2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być wykonane w 2022 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 10 grudnia 2022 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 

4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają zgody Burmistrza Czchowa oraz podpisania aneksu do umowy. 

V. Termin i warunki składania ofert. 

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261).

2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r, do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro  Obsługi Klienta lub przesłać ofertę na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku" . 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.

6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:

1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania,

2) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) kopię aktualnego statutu, regulaminu lub równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu),

4) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego,

7. Załączniki, o których mowa w ust.6 muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, każda strona załącznika musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem daty i formułą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta – jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być czytelnie podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa.

2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty tj.: 

1)  czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,

2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 

3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie, 

4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, 

5) czy oferta jest czytelna, 

6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,

7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,

3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty w terminie do 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę:

   a) stopień w jakim oferta odpowiada określonym w ogłoszeniu o konkursie warunkom realizacji zadania, posiadanie odpowiedniego potencjału ludzkiego realizacji zadania – 0-5 pkt,

   b) objęcie zadaniem jak największej liczy odbiorców – 0-5 pkt,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania:

   a) przejrzystość, zasadność i rzetelność określenia kosztów 0-5 pkt,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób:

   a) kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie – 0-5 pkt,

   b) proponowane działania promocyjne zadania publicznego objętego konkursem – 0-5 pkt,

4) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków wkład rzeczowy:

     a ) wniesienie wkładu rzeczowego – 5 pkt,

     b) wniesienie wkładu osobowego – 5 pkt,

5) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich:

   a) rzetelność i terminowość wykonania zadania - 0-5 pkt.,

   b) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków -  0-5 pkt,

6) dotychczasowe doświadczenie oferenta w wykonywaniu zadań objętych konkursem - 0-5 pkt

5. Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% maksymalnej liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej maksymalnej liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 

7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 września 2022 roku.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

VII. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert  i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest finansowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

7. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.

8. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.

9. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów będą przetwarzane przez Gminę Czchów – Administratora danych osobowych z siedzibą w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

10. Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Wnioskodawcę do kontaktu ze Zleceniodawcą wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

12. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Pana Marka Zabrzańskiego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Czchowie: tel.146621726.