Czytaj więcej...

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!


Alicja Anna Mordarska

Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z radnymi

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie - dzień 29 marca 2024 r. jest dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 6 stycznia 2024 r.

W związku z powyższym w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny, za wyjątkiem dyżuru pełnionego dla wyborców niepełnosprawnych oraz dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Czchowie i wyborach Burmistrza Czchowa, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., kończą 60 lat i chcą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Przed wizytą w tej sprawie w ww. dniu prosimy o telefon na numer 669 953 444.

Za wszelkie utrudnienia PRZEPRASZAMY!

Czytaj więcej...

W ubiegłym tygodniu w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Czchowie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę czchowskiego samorządu za lata 2018-2024.

Na zaproszenie Burmistrza Czchowa - Pana Marka Chudoby oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czchowie – Pani Alicji Mordarskiej, przybyli: radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek gminnych, przewodniczące KGW, prezesi OSP oraz kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Informacja Burmistrza Czchowa dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w porównaniu z innymi, okolicznymi gminami.

Do pobrania (plik pdf): zestawienie

Czytaj więcej...

Dzięki środkom z budżetu państwa w ramach „Polskiego Ładu” oraz  dofinansowaniu z budżetu gminy Czchów wykonano pełną modernizację obiektu po dawnej restauracji w Rynku w Czchowie oraz zakupiono pełne wyposażenie sprzętowe pod kątem działalności przetwórczo-gastronomicznej.

Idea zagospodarowania tego budynku i utworzenia w nim Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych w Czchowie towarzyszyła władzom gminy Czchów już od 2018 roku. Wtedy to podejmowano pierwsze próby pozyskania środków finansowych na to zadanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Niestety zły stan techniczny budynku, konieczność wykonania całościowego remontu, znacząco przekraczały dostępne środki w ramach LGD. Dopiero nabory w ramach rządowego programu pozwoliły na wykonanie niezbędnych prac, wyposażenie obiektu w liczne sprzęty gastronomiczne i produkcyjne.

Usługami realizowanymi w inkubatorze będą: wynajem linii produkcyjnej do produkcji soków (owocowe, warzywne, mętnych wyciskanych na prasie), do produkcji dżemów, konfitur, sosów, przecierów (przetwory warzywne, sałatki, warzywa w zalewach, pasty), do produkcji mącznej (piekarsko-ciastkarska, pieczywa specjalne) lub wynajem wybranych urządzeń. Będzie możliwość dostarczenia własnych surowców, które zostaną przetworzone przez pracownika inkubatora w zakresie posiadanych linii produkcyjnych. Inkubator będzie służył mieszkańcom gminy, a przede wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z gminy Czchów, jako miejsce do wytwarzania lokalnych produktów, z opcją dalszej sprzedaży.Czytaj więcej...

W środę 20 marca br. dokonano uruchomienia inkubatora, który już od piątku, w ramach dni otwartych, będzie miejscem sprzedaży rękodzielnictwa oraz przysmaków świątecznych, przygotowanych przez KGW z terenu gminy Czchów. Symbolicznego przecięcia wstęgi  dokonali: Alicja Mordarska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czchowie, Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa oraz przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Czchów.

Czytaj więcej...

20 marca 2024 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Czchowie w kadencji 2018-2024.

Ze względu na zmiany ustawodawcze - wydłużenie kadencji samorządu do 5 lat, a później polityczna decyzja o kolejnym wydłużeniu kadencji samorządów o pół roku, mieliśmy do czynienia z najdłuższą kadencją w historii samorządu lokalnego po 1990 roku.

III Małopolski Dzień dla Klimatu

Starosta Brzeski Andrzej Potępa oraz Burmistrz Czchowa Marek Chudoba zapraszają 25 i 26 marca 2024r. na stoisko podczas Dni Otwartych Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego Produktów Rolnych.
W zamian za 10 szt. zużytych baterii lub 5 szt. zużytych żarówek będzie można otrzymać 1 szt. sadzonki drzewa lub krzewu owocowego.

Równocześnie w dniu 26 marca 2024r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko wystawi swoje stoisko edukacyjne na którym również będą rozdawane sadzonki drzew leśnych.

Małopolski Dzień dla klimatu jest kampanią informacyjno-edukacyjną obejmującą całe województwo małopolskie. Celem kampanii jest podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat klimatu jak i środowiska oraz promowanie sadzenia drzew i krzewów.

belka informacyjna

III małopolski dzień dla klimatu

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów w latach 2019 – 2023 aplikowała o środki  finansowe z Unii Europejskiej jak i środki pozabudżetowe krajowe m.in. na zadania związane z gospodarką wodno – ściekową, oświatą, kulturą, turystyką oraz na zadania związane z ochroną zabytków czy też budową i remontem dróg.

Czytaj więcej...

Z okazji Dnia Sołtysa chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia!
Pełnicie Państwo bardzo ważną rolę w naszych lokalnych społecznościach - Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, a podejmowane wysiłki sprawiają, że nasze wspólnoty stają się coraz lepszymi miejscami do życia.
Życzę Wam satysfakcji z każdego osiągnięcia, zdrowia i siły do pokonywania trudności oraz wsparcia i uznania ze strony mieszkańców.
Niech Wasze działania owocują pozytywnymi zmianami i budują więź społeczną.
Dziękuję za Waszą oddaną służbę i życzę sukcesów we wszystkich Waszych przedsięwzięciach.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Sołtysa!

Z wyrazami szacunku
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

fot. pixabay.com

Czytaj więcej...

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia - radości, sukcesów i spełnienia marzeń.
Dziękuję Wam za Waszą siłę, determinację i codzienny wkład w nasze społeczeństwo.
Niech każdy dzień obfituje w uśmiech i niezapomniane chwile.

 

Z wyrazami szacunku
Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

 

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa przypomina i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów - Tymowa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://czchow.pl/index.php/home/samorzad/2685-ogloszenie-burmistrza-czchowa-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-koncepcji-budowy-chodnika-przy-drodze-gminnej-czchow-tymowa

W dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 5 marca 2024 r. udział w nich wzięła tylko jedna osoba.

Przełom roku to był czas składania wniosków o dofinansowanie, w ramach konkursów organizowanych m.in. przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Pierwsze rozstrzygnięcia przyniosły bardzo dobre informacje, gmina Czchów uzyskała dofinansowanie w każdym złożonym naborze. Dobrze przygotowane wnioski składane przez Burmistrza Czchowa, oceniane według merytorycznych kryteriów uzyskują dofinansowania w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Uzyskane wsparcie będzie w każdym z wniosków uzupełnione wkładem finansowym gminy Czchów.

Dofinansowanie na rozbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej.  

Gmina Czchów w styczniu br. złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS w 2024 roku na realizację zadania pn.: „Rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tworkowej”. 

Czytaj więcej...

Sukces mijającej kadencji 2018-2023 opracowany przez redakcję czasopisma „WSPÓLNOTA”

Do opracowania zastosowano metodę obliczania wskaźników na podstawie danych, jak i zmieniającą się wagę różnych elementów składowych rozwoju lokalnego. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych, odnoszących się do:

  • sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej);
  • sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej);
  • sukcesu infrastrukturalnego (komunalna infrastruktura techniczna);
  • sukcesu społecznego (polityka społeczna, oświata, ochrona środowiska).

Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Czytaj więcej...

Mieszkańcy ul. ks. Bulandy będą mogli korzystać w najbliższym czasie z nowej drogi gminnej.

28 lipca 2023 r. Burmistrz Czchowa w negocjacjach z właścicielami nieruchomości działek przylegających do drogi krajowej nr 75 uzgodnił nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.