Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami określonymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/405/2023 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie  uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami określonymi  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”  oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Czchowa  z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się  poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2024 Burmistrza  Czchowa z dnia 15 lutego 2024 r.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku:

W ramach zadania 1. Integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne, prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację prelekcji, warsztatów szkoleniowych, kampanii społecznych i innych wydarzeń skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Czchów lub wybranej grupy docelowej

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

 Kwota przyznanej dotacji  na realizację zadań w 2024 roku

1.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Jurkowie

„6. Jurkowskie kiszenie kapusty”

2 000 zł

2.

Koło Gospodyń Wiejskich „Czchowianie” w Czchowie

„Śpiew i kuchnia łączy pokolenia”

3 000 zł

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Wspólnie odkrywanie”

5 000 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Seniorzy w akcji”

4 000 zł

5.

Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI

„Dziękuje – nie biorę! Wybieram wolność”

5 000 zł

 

W ramach zadania 2. Organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych, działalność edukacyjna w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji  na realizację zadań w 2024 roku

1.

Koło Gospodyń Wiejskich „Złockie Babeczki” w Złotej

„Szyjemy wspomnienia”

5 000 zł

 

W ramach zadania 3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywności ruchowej i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji  na realizację zadań w 2024 roku

1.

ENTUZJAŚCI  UŚMIECHU

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

„Idziemy we właściwym kierunku”

5 000 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej

„Dzień Dziecka na sportowo”

5 000 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich „Złockie Babeczki” w Złotej

„Chwasty i niewiasty – na zdrowie”

5 000 zł

4.

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni” w Tymowej

„Zdrowo i aktywnie z moją rodziną”

4 000 zł

5.

Stowarzyszenie Razem dla Złotej

„Dzień aktywności w Złotej”

2 500 zł