Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje: 

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”.
2. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 
2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 
3. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentami i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. 

§ 2.

 Na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się w 2022 r. środki finansowe w łącznej kwocie 24.000,00 zł. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2022  
Burmistrza Czchowa  
z dnia 12 września 2022 r. 


Ogłoszenie 

Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022- ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2022 roku w zakresie  ochrony i promocji zdrowia. 
I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 
1. Przewiduje się wspieranie realizacji następujących zadań: 
1) podejmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Czchów,
2) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na rzecz poprawy stanu zdrowia wśród mieszkańców Gminy Czchów,
3) prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
4) prowadzenie akcji krwiodawstwa,
5) edukacja prozdrowotna – działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
6) upowszechnianie i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.
2. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę uwzględniając dowolny zakres działań.
3. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania. 
4.Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagać, wszystkie działania podejmowane podczas realizacji zdań powinny być realizowane z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, w tym uczestnicy zadań winni mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych jak również zapewnioną przestrzeń do zachowania odpowiedniego dystansu. Wszelkie wymogi sanitarne winne być zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań . 
1.  W 2021 roku nie finansowano zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zadania związane z ochroną zdrowia były realizowane z programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
2. Na realizację zadań wskazanych w konkursie Gmina Czchów przeznacza w 2022 roku kwotę 24.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji .
1.  Organizacja pozarządowa lub podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe Gminy są zobligowane wykazać w składanej ofercie udział finansowy środków własnych lub środków finansowych z innych źródeł, a także wkład osobowy , stanowiące co najmniej 5% wartości oferty dla każdego rodzaju wkładu.
2.Wkład rzeczowy nie jest obligatoryjny, jednak jego wykazanie brane jest pod uwagę podczas oceny oferty i ma wpływ na ogólną ocenę stanowiącą podstawę do rozstrzygnięcia konkursu. 
3. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 
6. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 
1) być wpisani do właściwego rejestru sądowego lub do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub posiadać upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej zdolność prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania, 
2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 
IV. Termin i warunki realizacji zadania. 
1. Zadanie winno być wykonane w 2022 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 10 grudnia 2022 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 
3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 
4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają zgody Burmistrza Czchowa oraz podpisania aneksu do umowy. 
V. Termin i warunki składania ofert. 
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261).
2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresie objętym niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 4 października 2022 r, do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać ofertę na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku" . 
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.
6. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania,
2) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3) kopię aktualnego statutu, regulaminu lub równoważnego dokumentu (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu),
4) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego,
7. Załączniki, o których mowa w ust.6 muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione, każda strona załącznika musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, ze wskazaniem daty i formułą „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta – jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być czytelnie podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 
1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa.
2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty tj.: 
1)  czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,
2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 
3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie, 
4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione, 
5) czy oferta jest czytelna, 
6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,
7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,
8) czy zapewniono minimalny wkład:
a) finansowy w wysokości co najmniej 5% wartości oferty,
b) osobowy w wysokości co najmniej 5% wartości oferty.
3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty w terminie do 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.
4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 
1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę:
a) innowacyjność i atrakcyjność form realizacji zadania – 0-5 pkt,
b) objęcie zadaniem jak największej liczy odbiorców – 0-5 pkt,
c) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych zadań – 0-5 pkt,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania:
a) przejrzystość i prawidłowość kalkulacji kosztów 0-5 pkt,
b) dokładny, realny kosztorys adekwatny do planowanych w harmonogramie działań 0-5
pkt,
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób:
a) kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie – 0-5 pkt,
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
powyżej 5% oferty:
a ) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości do 10 % wartości oferty
– 5 pkt,
b) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości powyżej 10% wartości
oferty – 10 pkt,
5) wkład rzeczowy:
a ) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości do 10 % wartości oferty – 2 pkt,
b) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 10% wartości oferty – 4 pkt,
6) wniesienie wkładu osobowego, w tym praca społeczna członków bądź wolontariuszy
w wysokości powyżej 5% oferty:
a ) wniesienie wkładu osobowego w wysokości do 10 % wartości oferty –2 kt,
b) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 10% wartości oferty – 4 pkt,
7) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich:
a) rzetelność i terminowość wykonania zadania – 0-5 pkt.,
b) rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-5 pkt.
5.Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% maksymalnej liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50% i więcej maksymalnej liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.
6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 
7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 roku.
8.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 
VII. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest finansowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.
7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.
8.Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów będą przetwarzane przez Gminę Czchów – Administratora danych osobowych z siedzibą w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
9.Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Wnioskodawcę do kontaktu ze Zleceniodawcą wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
10.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
11. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez Pana Marka Zabrzańskiego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Czchowie: tel.146621726.