Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 10 października 2022 roku w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w rozdziale VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. - ust.7 otrzymuje brzmienie: „Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 października 2022 roku”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.