Logo Małopoldska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 r. pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie do Organizatora, wypełnionego wniosku wraz z załącznikami:
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2022-07-27 23:59
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2022-07-29 16:00

Link ze szczegółami konkursu: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2131203,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html