Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Czchowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. - 2 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 27 maja 2023 r.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia!

Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Czchowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie odpracowania dodatkowego dnia wolnego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. z 2023 r. poz. 40, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art.130 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.1510 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 18, § 22 i §23 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy udzielonym w dniu 02 maja 2023 r. (wtorek) - wyznaczam odpracowanie powyższego dnia w dniu 27 maja 2023r. (tj. sobota) w ramach systemu czasu pracy obowiązującego pracowników w tut. Urzędzie.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Czchów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba