Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 17 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), art. 15 ust. 1, ust.2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. ,poz. 1327), oraz § 9 ust.10  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie „uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 195/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku w ramach nagrody otrzymanej przez Gminę Czchów w konkursie „Rosnąca odporność”, wybiera się – jako najkorzystniejsze – oferty podmiotów wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, który publikuje się poprzez jego zamieszczenie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów; 

2) na stronie internetowej Gminy Czchów; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

2. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Czchowa a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 235/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 17 października 2022 roku

 Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku:

W ramach zadania 1.Podejmowanie działań profilaktycznych w celu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Czchów.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym „W Stronę Tęczy”

„Świadome, bezpieczne i zdrowe pokolenie- profilaktyka szansą na lepszą przyszłość”

5 000 zł

W ramach zadania 6.Upowszechnianie i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań w 2022 roku

1

Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei w Czchowie

„I Kongres Prozdrowotny Zespołu Szkół w Czchowie”

 7 000 zł

2

Entuzjaści Uśmiechu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym        

„Nie daj się ugryźć rakowi”

5 000 zł