Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U .z 2021, poz.1834) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Transmisja na żywo i zapis sesji będzie dostępny na stronie https://posiedzenia.pl/czchow

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2022 rok,
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
   • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   • głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa.
  4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 r.,
  6. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”,
  7. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2022 rok,
  8. planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2022 rok,
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za 2021r.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.