Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostaje przywrócone udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście we wszystkich punktach na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z dotychczasowym wykazem dyżurów).

Aby uzyskać pomoc należy najpierw umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 300 02 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzesku tj. 7:30-15:30.

Przypominamy, że w takiej sytuacji porady udzielane są osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem osób, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i złożą Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość.

Prosimy stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego (zakrywanie ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości, dezynfekcja rąk).

STAROSTA
     mgr Andrzej Potępa