Nowy „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które eksploatują instalację spalania paliw stałych.

W związku z powyższym informujemy, że w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) działają Ekodoradcy dla biznesu, którzy udzielają przedsiębiorcom najbardziej rzetelnych, bieżących informacji i porad związanych z możliwością uzyskania dofinasowania inwestycji w zakresie finansowania proekologicznych działań. Dane kontaktowe Ekodoradców dla biznesu dostępne są pod linkiem:

https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista .

Ponadto, MCP co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć dla małopolskich przedsiębiorców. W biuletynie znajdują się informacje na temat aktualnych możliwości dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła dla przedsiębiorców. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci.

Najnowszy biuletyn można znaleźć pod linkiem:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/ekofinansowanie-czerwiec-2021-r