OŚ.602.2.2015.BB

Brzesko, dn. 13 listopada 2015r.

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że:

1. Na podstawie umowy podpisanej w dniu 22 lipca 2015 r. pomiędzy Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego w imieniu, którego działają:

  1. Pan Andrzej Potępa - Starosta Brzeski,

  2. Pan Ryszard Ożóg – Wicestarosta,

a Panią Beatą Podgórską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ALBEKO, ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23, 45-864 Opole (firmie wyłonionej w wyniku zapytania o cenę) zostało zlecone opracowanie dokumentacji:

a)Projekt „Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025”, który obejmuje:

- opis aktualnego stanu środowiska,

- cele w zakresie ochrony środowiska z podaniem terminów ich osiągania,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska z podaniem terminów ich osiągania,

- rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie ochrony środowiska

b) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025” wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko, zawierającą elementy wymienione w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

2. W dniach od 13 listopada 2015r. do 3 grudnia 2015r. tj. przez okres 21 dni w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B w godzinach od 7.00 do 15.00, I piętro pokój 104 wyłożone zostaną:

  • projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025”,

  • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska znak: ST-I.411.1.2.2015.DK z dnia 10.08.2015r. zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025”,

  • uzgodnienie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.10.168.2015 z dnia 14.08.2015r. zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025”.

3. Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się (do wglądu) w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B (I piętro, pokój nr 104 ) w godzinach od 7.00 do 15.00

4.W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków, które można składać w formie pisemnej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 213, w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, parter, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2B, I piętro, pokój nr 104 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia. 5. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm. ) uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 4 obwieszczenia, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Brzeski.

7. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały dane o projekcie „Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2016-2025”.

 Informacje powyższe w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Brzesku, ul. Głowackiego 51 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl w zakładce „środowisko” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa

STAROSTA BRZESKI

Wersja .pdf obwieszczenia