Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Czchowie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Komunikaty i informacje.
  7. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady